Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub na własnej stronie internetowej.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiającego (w art. 93 ust. 3 tej ustawy) obowiązek przekazania wykonawcom, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacji o jego unieważnieniu. Zamawiający zobowiązany jest do podania uzasadnienia faktycznego i prawnego. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub własnej stronie internetowej.

Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwe unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania przyczyny.

Zamawiający nie może ograniczać uzasadnienia merytorycznego jedynie do zacytowania przepisu ustawy PZP, na podstawie którego podjęta została decyzja o unieważnieniu postępowania.

Obowiązkiem zamawiającego jest podanie wykonawcom precyzyjnego i wyczerpującego uzasadnienia wskazującego na zaistnienie okoliczności obligujących zamawiającego do unieważnienia prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

Należy bowiem zauważyć, że z brzmienia art. 93 ust. 1 wynika obowiązek unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych we wskazanym przepisie. Ustawodawca w zakresie unieważnienia postępowania nie zostawił zamawiającemu możliwości fakultatywnego podejmowania decyzji - zaistnienie okoliczności zawartych w art. 93 ust. 1 skutkuje unieważnieniem postępowania.

Uzasadnienie decyzji o unieważnieniu postępowania musi odnosić się do okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy PZP precyzując fakt ich zaistnienia. Brak uzasadnienia merytorycznego, które legło u podstaw unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do wniesienia zasadnych środków ochrony prawnej.

Podkreślić bowiem należy, iż zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych może unieważnić wszczęte postępowanie wyłącznie w sytuacjach, których katalog zawarto w art. 93 ust. 1 pkt. 1 - 7 wskazanej ustawy.

Enumeratywnie wymieniony w art. 93 ust. 1 katalog przesłanek umożliwiających unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne ma charakter zamknięty co oznacza, że zamawiający w żadnym innym przypadku i z innych powodów niż zawarte we wskazanym przepisie nie może unieważnić wszczętego postępowania.

Zamawiający udzielający zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie może podejmując decyzję o unieważnieniu przetargu zastrzec, iż przetarg zostanie unieważniony bez podania przyczyny. Tego rodzaju zastrzeżenia możliwe są wyłącznie w procedurach przetargowych prowadzonych bez zastosowania ustawy PZP np. w oparciu o własne regulaminy zakupowe zamawiającego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).