Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony. Są jednak pewne wyjątki.

Pytanie

Czy można zawrzeć na czas nieokreślony umowę na dostawy Internetu ? W okresie 4 kolejnych lat nie przekracza ona 14.000 euro, więc byłaby zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy jeżeli zakładamy poprawnie powyższą możliwość, to czy dodatkowo musimy uzasadniać jakieś oszczędności wynikające z zawarcia umowy na czas nieokreślony zgodnie z treścią art. 142 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony. W związku z tym co do zasady, nie jest dopuszczalne zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas nieokreślony.

Co do zasady ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas nieokreślony. Wyjątek stanowią umowy, których przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany w art. 143 ust. 1 ustawy Pzp i nie zaliczają się do nich umowy na dostawę Internetu.

Kiedy możesz zawrzeć umowę na czas dłuższy niż4 lata?

Zasadą jest zawieranie umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas oznaczony. Przy czym zgonie z ustępem 2 art. 142 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, możesz zawrzeć na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

W związku z powyższym umowa na dostawy Internetu, może być zawarta na okres:

1. Nie przekraczający 4 lat, albo

2. Okres przekraczający 4 lata (jednak nadal określony, np. 5, 6, lub więcej lat) pod warunkiem spełnienia jednej lub kilku przesłanek określonych w art. 142 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego, lub

- jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego, lub

- jest to uzasadnione zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

Konieczne jest rzetelne oszacowanie wartości zamówienia

Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia obliczona z uwzględnieniem okresu na jaki zawarta ma zostać umowa w sprawie zamówienia publicznego np. 4, 5, 6, lub więcej lat nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, to zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosujesz powyższej ustawy do udzielenia takiego zamówienia. Jeżeli jednak prawidłowo obliczona wartość szacunkowa zamówienia będzie przekraczała kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie istniał obowiązek stosowania ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 142 ust. 1 i 2, art. 143 ust. 1, art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP. www.portalzp.pl