Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii związanych z możliwością bądź brakiem możliwości poinformowania wykonawców o liczbie dotychczas złożonych ofert.

Pytanie

Czy można jeszcze przed terminem otwarcia ofert udzielić wykonawcy informacji, ile jest już złożonych ofert?

Odpowiedź

W opinii autora nie ma przeszkód prawnych, aby udzielić wykonawcy informacji na temat liczby złożonych ofert przed upływem terminu składania ofert, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka informacja nie jest wiążąca, gdyż oferty można składać aż do upływu wyznaczonego terminu.

Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii związanych z możliwością bądź brakiem możliwości poinformowania wykonawców o liczbie dotychczas złożonych ofert (przed upływem terminu ich składania). Artykuł 86 ust. 1 ustawy Pzp zabrania jedynie zapoznania się z zawartością ofert przed upływem terminu ich otwarcia. Podobnie stanowi zapis art. 96 ust. 3 ustawy Pzp dotyczący protokołu z postępowania, zgodnie z którym jest on jawny, z tym że oferty (czyli ich treść) są jawne od momentu ich otwarcia, a załączniki udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podkreślić należy, że ostateczna liczba ofert złożonych w terminie wyznaczonym przez zamawiającego zostanie wskazana w protokole postępowania. Jeżeli jednak zamawiający nie chce z pewnych powodów informować wykonawców o liczbie złożonych ofert przed upływem terminu do ich składania, to nie musi tego czynić, gdyż przepisy nie nakładają na niego obowiązku ujawniania przedmiotowej informacji na tym etapie postępowania.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, art. 96 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka udziela odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym.

www.portalzp.pl