Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych stanowi, że postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Pytanie

Czy zamawiający, po uprzedniej ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może wysłać wybranym wykonawcom zaproszenie do składania ofert w formie listownej i faksem? Czy w zaproszeniu tym zamawiający może poinformować, że treść siwz zostanie przesłana wykonawcom za pomocą poczty elektronicznej i poprosić o potwierdzenie otrzymania mailem tego dokumentu? Czy takie działanie zamawiającego jest zgodne z przepisami ustawy Pzp?

Odpowiedź

Siwz przekazuje się w formie pisemnej, a dopiero kolejne dokumenty mogą zostać przekazane w formie e-mailowej. Oczywiście jeżeli zamawiający dopuści taką formę porozumiewania się.

Wyjaśnienie

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 51 ust. 4 ustawy Pzp wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje wykonawcy siwz oraz wskazuje termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca nie wskazuje precyzyjnie formy tego przekazania jednak należy, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak również prymatu zasad rządzących ustawą Pzp, odpowiedzi szukać w regulacji art. 9 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, iż postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Natomiast forma pisemna to forma papierowa, zawierającą oświadczenie woli oraz własnoręczny podpis osoby jej dokonującej.

A zatem inna forma dopuszczona jest wtedy, gdy ustawa wprowadza wyraźne na to zezwolenie. Przykładem może być dyspozycja z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Ponadto zamawiający ma obowiązek zawrzeć w siwz informację o sposobie przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami (art. 36 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp).

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 7, art. 51 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl