Partnerzy serwisu:
W przypadku przetargu nieograniczonego ogłoszenie o zamówieniu należy zamieścić w Biuletynie ZP. Miejsce publikacji ogłoszenia zależy również od wartości zamówienia.

Pytanie

Prowadzimy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest większa niż 200.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla apteki szpitalnej. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty, ale nie wszystkie wymagane pozycje produktów zostały uwzględnione. Brak ofert na około 6% wymaganych produktów. Czy ogłaszając ponowne postępowanie w celu uzyskania propozycji na brakujące pozycje z pierwszego postępowania zobowiązani jesteśmy ponownie umieścić ogłoszenie w biuletynie UE. Orientacyjna wartość drugiego postępowanie powinna być poniżej progu unijnego.

Odpowiedź

W przypadku wyboru trybu przetargu nieograniczonego, powinieneś zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP. Ze względu wartość Twojego zamówienia, brak jest podstaw do zamieszczania przedmiotowego ogłoszenia w DzUUE.

Wyjaśnienie

Należy rozważyć możliwość skorzystania z regulacji zawartej w art. 6a ustawy Pzp. Stanowi, ona że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty:

- 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz

- 1.000.000 euro dla robót budowlanych,

pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia.

Biorąc pod uwagę wartość pierwotnie udzielonego zamówienia oraz wartość jego nie zrealizowanej części, przepis powyższy znajduje zastosowanie w opisanej sprawie. Możesz zatem udzielić przedmiotowego zamówienia w procedurze właściwej dla jego wartości.

Podstawa prawna: art. 6a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl