Partnerzy serwisu:
Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej podaje, jak każdy inny wykonawca, cenę oferty, którą w takim przypadku traktuje się ?analogicznie? jak cenę brutto.

Pytanie

W związku ze zorganizowanym postępowaniem o zamówienie na usługę szkoleniową przetarg wygrał jeden z naszych pracowników. Czy w takim przypadku od ceny oferty należy odliczyć składki na ZUS obciążające pracodawcę, czyli zamawiającego? Ze siwz oraz przede wszystkim z umowy wynika, iż cena zaoferowana przez wykonawcę zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia. Czy jednak taki zapis (bez podania np. wprost, że chodzi o obowiązkowe składki ZUS od pracownika) powoduje, że nie musimy "dopłacać" do ceny oferty brutto dodatkowo składek na ZUS i tym samym cena brutto oferty zostanie pomniejszona automatycznie o składki ZUS należne od pracodawcy?

Odpowiedź

W mojej ocenie nie masz obowiązku doliczania do ceny ofertowej wykonawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej kwoty w postaci składek na ZUS. A contrario od ceny oferty brutto odlicza się składki na ZUS obciążające pracodawcę.

Kosztami tego przetargu obciążającymi Ciebie jako zamawiającego nie powinny być oprócz kwoty brutto oferty także dodatkowe koszty obowiązkowych składek ZUS. To by oznaczało, że podana przez wykonawcę cena oferty "nie jest pełna". Nie znajduję zatem uzasadnienia do dokonania takiej czynności w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych.

Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej podaje jak każdy inny wykonawca cenę oferty, którą w takim przypadku traktuje się "analogicznie" jak cenę brutto. Zakładam zatem, że cena ofertowa takiego wykonawcy zawiera już w sobie należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należności podatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Należy przy tym zauważyć, że wykonawca niebędący osobą fizyczną też podaje cenę brutto, która z kolei uwzględnia np. podatek VAT, który musi zostać odprowadzony i pomniejsza de facto wynagrodzenie wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 1 i art. 91 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050, ze zm.).

* Autorka jest prawnik, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej www.portalzp.pl