Partnerzy serwisu:
Umowę o zamówienie publiczne podpisuje się z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Pytanie

Z kim należy podpisać umowę z oddziałem czy centralą firmy? Co w przypadku dokumentów wskazanych w art. 24 i art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy oddział może wykazać się doświadczeniem centrali i odwrotnie?

Odpowiedź

Umowę o zamówienie publiczne podpisujesz z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nie możesz zatem podpisać umowy z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką wykonawcy, chyba, że posiada ona stosowne upoważnienie.

Wyjaśnienie

Przez oddział rozumie się wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział nie stanowi więc samoistnego podmiotu prawa, przede wszystkim nie posiada zdolności prawnej oraz będącej jej konsekwencją zdolności do czynności prawnych. Jednym słowem struktura podmiotowa określana mianem oddziału w żadnym wypadku nie może stać się samodzielnym podmiotem stosunku cywilnoprawnego i nie może we własnym imieniu nabywać praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym.

 

Umowa w zamówieniach publicznych - wszystko co musisz wiedzieć

Czy oddział firmy ma prawo złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie?

Oddział nie może złożyć oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Chyba, że jest to oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada pewien stopień samodzielności, jednak zawsze będzie on działał w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego.

Czyim doświadczeniem wykonawca może się wykazać?

Dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odnosić się powinny do wykonawcy (przedsiębiorstwa), a nie do jego oddziału. W zakresie natomiast wykazania się doświadczeniem, wykonawca może przedłożyć zarówno doświadczenie własne jak i swoich oddziałów.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 11 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm); art. 5 pkt 4, art. 85 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej, członekiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

www.portalzp.pl