Partnerzy serwisu:
Podanie do wiadomości wykonawców kwoty, jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powinno być czynnością bezpośrednio poprzedzającą czynność otwarcia ofert. 

Pytanie

Wykonawca zapytał nas jaką kwotę zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? Zadał jednak pytanie jeszcze przed terminem składania ofert. Czy możemy ujawniać taką informację na tym etapie?

Odpowiedź

Kwotę, jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podajesz bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp).

Wyjaśnienie

Podanie do wiadomości wykonawców kwoty, jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powinno być czynnością bezpośrednio poprzedzającą czynność otwarcia ofert. Wynika to bezpośrednio z regulacji zwartej w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym podanie tej kwoty nie tylko powinno być dokonane tego samego dnia co termin otwarcia ofert, ale również bezpośrednio poprzedzać czynność otwarcia pierwszej oferty.

Przepis art. 86 ust. 3 ustawy Pzp nie pozostawia bowiem dowolności w tym zakresie. Jest precyzyjny i zrozumiały i nie wymaga szerszej interpretacji. Zgodnie z paremią prawną clara non sunt interpretanda (łac. nie dokonuje się wykładni tego, co jasne). Tym samym, ujawnienie kwoty, jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed terminem składania ofert jest niedopuszczalne.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.

Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP.

www.portalzp.pl