Partnerzy serwisu:
Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi ograniczenie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jako takie nie powinno być przedmiotem wnikliwej analizy zamawiającego.

Pytanie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych (przetarg nieograniczony). Wymagałam przedstawienia fotografii maszyn pralniczych. Jeden z oferentów zastrzegł zdjęcia swoich maszyn jako tajemnicę przedsiębiorstwa, czy miał do tego prawo?

Odpowiedź

Zastrzeżenie informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi ograniczenie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jako takie nie powinno być przedmiotem wnikliwej analizy zamawiającego.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym do ofert wykonawców lub ich części, tylko w przypadkach określonych w ustawie, w szczególności w sytuacji gdy wykonawca zastrzeże, iż dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie każde zastrzeżenie wykonawcy musi być jednak uznane przez zamawiającego za skuteczne.

Tajemnica przedsiębiorstwa - poznaj definicję!

Stosownie do treści art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym dana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Jeżeli zatem wymagane przez Ciebie zdjęcia urządzeń pozwalają na ich identyfikację oraz rozwiązania techniczne lub organizacyjne przyjęte przez wykonawcę, to zastrzeżenie zdjęć jako tajemnicy przedsiębiorstwa może być zasadne. Sprawdź jednak, czy identyfikacji urządzeń, jak również rozwiązań technicznych lub organizacyjnych funkcjonujących u wykonawcy nie można dokonać na podstawie pozostałej treści oferty. Zbadaj na tyle, na ile jest to możliwe, czy informacje takie (zdjęcia urządzeń) nie zostały już wcześniej ujawnione przez wykonawcę np. w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czy też na jego stronie internetowej.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010 pracownik UZP, obecnie pracownik kancelarii prawnej.

www.portalzp.pl