Partnerzy serwisu:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami siwz zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie

Jestem potencjalnym wykonawcą. W jednym z postępowań wysłałem zapytanie o wyjaśnienie treści siwz. Zapytań do owego postępowania było bardzo dużo. Odpowiedzi na pytania otrzymałem od zamawiającego drogą mailową. Moje zastrzeżenie budzi fakt, że oprócz mojego adresu e-mail zamawiający jednocześnie rozesłał odpowiedzi na pytania do wszystkich zadających pytania, a adresy te są przeze mnie oraz przez innych widoczne. Czy nie było to ujawnienie przez zamawiającego źródeł pochodzenia pytań do przetargu?

Odpowiedź

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami siwz zamawiający ma obowiązek przekazać wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieścić na tej stronie. Jeśli zamawiający przekazał treść zapytań i wyjaśnienia siwz za pomocą poczty elektronicznej i nie ukrył adresów e-mailowych adresatów tej wiadomości, niewątpliwie ujawnił źródła zapytań do siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami siwz zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Tym samym, zamawiający, udzielając wyjaśnień siwz, nie powinien ujawnić źródła zapytania, a więc nie powinien wskazywać wykonawców, którzy zwrócili się do niego z pytaniami do siwz. Dlatego, jeśli zamawiający przekazał treść zapytań i wyjaśnienia siwz za pomocą poczty elektronicznej i nie ukrył adresów e-mailowych adresatów tej wiadomości, niewątpliwie ujawnił źródła zapytań do siwz. Adresy poczty elektronicznej pozwalają niewątpliwie ustalić, jacy wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści specyfikacji (skoro otrzymują teraz wyjaśnienia jej treści), co stanowi naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający, na przyszłość, wysyłając treść zapytań wraz z wyjaśnieniami siwz za pomocą poczty elektronicznej, powinien w programie pocztowym, z którego korzysta, wybrać opcję, za pomocą której ukrywa się adresy e-mail adresatów, do których wysyła się wyjaśnienia siwz. W ten sposób odbiorcy takiej wiadomości nie będą wiedzieli, kto jeszcze otrzymał taką wiadomość, co pozwoli dochować obowiązku wynikającego z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, koordynatorem w Departamencie Inwestycji i Zakupów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w latach 2003-2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa UZP i Wydziale Opinii UZP, w latach 2005-2006 naczelnik Wydziału Orzecznictwa UZP.

www.portalzp.pl