Partnerzy serwisu:
Co do zasady, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną.

Pytanie

W trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów wpłynęły 3 oferty. Wszystkie są poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. Nie ma zatem odrzuceń ani wykluczeń wykonawców. Czy oznacza to, że możemy zawrzeć umowę nie czekając 5 dni? Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została przesłana do wykonawców mailem oraz faksem.

Odpowiedź

Jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

Co do zasady, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie:

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne;

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (art. 94 ust. 1 ustawy Pzp).

Ponadto można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp).

Wnioskując z treści pytania, postępowanie, w wyniku którego zamierzasz podpisać umowę, dotyczy zamówienia o wartości poniżej progów unijnych. Ustawodawca przewidział również wyjątek od ww. zasady w przypadku zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jeśli w takim postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób (art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp).

Podstawa prawna: art. 94 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl