Partnerzy serwisu:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Pytanie

Czy w przypadku naliczenia kary umownej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w całości przechodzi na rzecz zamawiającego, czy też kwota ta lub jej część może zostać zwrócona wykonawcy? Jeżeli podlega zwrotowi - czy wykonawca musi się zwrócić z prośbą do zamawiającego o jego zwrot i na jakiej podstawie?

Odpowiedź

W sytuacji gdy zamawiający potrącił z wynagrodzenia wykonawcy karę umowną, zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za wykonane należycie. Zamawiający ma prawo pozostawić do 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, przy czym kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W opisanej sytuacji naliczona kara umowna została przez Ciebie zapłacona poprzez potrącenie z przysługującego Ci wynagrodzenia umownego i przyjmuję, że nie kwestionujesz takiego działania zamawiającego. Wobec tego wniesione przez Ciebie zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wysokość zwróconej kwoty zależna będzie od podjętej na etapie postępowania o zamówienie publiczne decyzji zamawiającego dotyczącej pozostawienia części zabezpieczenia na okres rękojmi za wady.

Niewykonanie zobowiązania - zabezpieczenie zostaje u zamawiającego

Inaczej jest w sytuacji niewykonania zobowiązania umownego. W takim przypadku zamawiający zatrzymuje wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz nalicza karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, o ile taka kara przewidziana została w zawartej umowie. Nie musisz natomiast zwracać się do zamawiającego z prośbą o zwrot zabezpieczenia, ponieważ do tej czynności jest on zobligowany przepisami ustawy. Możesz natomiast to zrobić, wskazując w szczególności numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.

Podstawa prawna: art. 147, art. 151 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradca, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej

www.portalzp.pl