Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych przepisami ustawy.

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych przepisami ustawy.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający ma obowiązek przechowywania kwoty wadium na rachunku bankowym. Realizując wskazany wymóg (wynikający z art. 45 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający musi ustalić rachunek bankowy, na którym środki wniesione tytułem wadium będą przechowywane. Z istoty wadium wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznać należy, że wpłacone środki stanowią sumę depozytową będącą w dyspozycji zamawiającego.

Wobec powyższego jednostki sektora finansów publicznych powinny księgować kwoty wpłacone tytułem wadium przetargowego na rachunkach pomocniczych w bankach prowadzących rachunek danej jednostki.

W sytuacji gdy zajdą okoliczności upoważniające zamawiającego do zatrzymania wadium przetargowego (katalog okoliczności skutkujących obligatoryjnym zatrzymaniem wadium zawiera art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), kwotę wadium należy klasyfikować wg § 097 (wpływy z różnych dochodów). Powyższe wynika z faktu, że przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.) nie zawierają wyodrębnionego § przeznaczonego do księgowania zatrzymanych kwot wadium przetargowego.