Partnerzy serwisu:
Próbki są szczególnym rodzajem dokumentu i jako taki podlegają przepisom ustawy Pzp np. w zakresie uzupełniania czy wyjaśnień.

Pytanie

Czy w przetargu nieograniczonym na dostawę umundurowania mogę zażądać dołączenia po 1 sztuce ubrania lub obuwia?

Odpowiedź

Możesz żądać złożenia wraz z ofertą próbek, tj. 1 sztuki umundurowania i obuwia, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania i jesteś w stanie stwierdzić na ich podstawie, że wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia odpowiadający Twoim wymaganiom.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów pozwala na żądanie od wykonawców m.in. próbek, opisów i fotografii w celu wykazania, że oferowane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Ciebie w siwz. W związku z tym prowadząc postępowanie na dostawę umundurowania, masz prawo żądać próbek w postaci 1 sztuki ubrania lub obuwia.

Próbka to też dokument

Niemniej jednak musisz pamiętać, że próbki są szczególnym rodzajem dokumentu i jako taki podlegają przepisom ustawy Pzp np. w zakresie uzupełniania czy wyjaśnień. Również, co istotne, przepisowi art. 25 ust. 1, zgodnie z którym możesz żądać wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Czy jesteś w stanie właściwie ocenić próbkę ubioru?

Pamiętaj także, że próbek możesz żądać jedynie w celu potwierdzenia, że dostawy umundurowania i obuwia oferowane przez wykonawców spełniają wymagania określone przez Ciebie w siwz.

W mojej ocenie powinieneś żądać próbek, jeżeli: są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania, jesteś w stanie stwierdzić na ich podstawie, że wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z Twoimi wymaganiami.

Niebagatelne w stosunku do drugiej okoliczności jest dysponowanie możliwością zbadania próbek umundurowania i obuwia w specjalistycznym laboratorium. Bez tego możesz dokonać jedynie oceny organoleptycznej, która może (lecz nie musi) okazać się niewystarczająca w stosunku do postawionych przez Ciebie wymagań technologicznych.

Oceniając więc niezbędność żądania w niniejszym postępowaniu szczególnego dokumentu, jakim są próbki, weź pod uwagę powyższe okoliczności.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.);

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl