Partnerzy serwisu:
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie

Na ile dni roboczych i godzin przed terminem składania ofert ogłaszający przetarg ma prawo dokonywać zmian w siwz na stronie internetowej?

Odpowiedź

Zmiany treści siwz możliwe są do momentu upływu terminu składania ofert. Natomiast w trybach przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem istnieje możliwość zmiany siwz nawet po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile nie prowadzi ona do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uprawnienie to wynika z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Modyfikacja siwz może być zarówno wynikiem składanych zapytań, wniosków o wyjaśnienia treści siwz przez potencjalnych wykonawców, jak i samodzielnym działaniem zamawiającego. Jeżeli zamawiający odpowiada na zapytania wykonawców, obowiązują go terminy określone w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

O czym musisz pamiętać, gdy zmieniasz treść siwz?

W przypadku zmieniania treści siwz na zamawiającym ciążą określone w ustawie obowiązki:

- zmienioną treść siwz zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom, którym została ona przekazana.

- jeśli siwz była udostępniona na stronie internetowej zamawiającego, musi on zamieścić na tej stronie także zmianę siwz.

- jeżeli dokonana zmiana wiąże się ze zmianą ogłoszenia ono również musi zostać przez zamawiającego zmienione.

Ponadto niektóre zmiany powodują konieczność przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

Do jakiego momentu zamawiający może modyfikować siwz?

Gdy zamawiający prowadzi postępowanie np. w trybie przetargu nieograniczonego, zmiany mogą następować do momentu terminu otwarcia ofert - art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Jednak w praktyce termin ten jest krótszy. Wynika to bowiem z konieczności zachowania zasad rządzących zamówieniami publicznymi, przede wszystkim zasady równego traktowania wykonawców czy też zachowania uczciwej konkurencji. Wynika z nich, że zamawiający prowadzi postępowanie w taki sposób, by nie utrudniać wykonawcom składania ofert. Dokonywanie modyfikacji treści siwz, np. na 15 minut przed terminem składania ofert, utrudniałoby, co do zasady, składanie ofert. Zauważyć też należy, że ustawodawca celowo obwarował możliwość skutecznego składania pytań przez wykonawców właśnie po to, by nie mogli oni celowo przedłużać postępowania. Wynika stąd, że również zamawiający powinni starać się nie modyfikować treści siwz na tak zwaną ostatnią chwilę.

W art. 38 ust. 4b ustawa wprowadza ograniczenie w odniesieniu do trybów przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem: "Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu". Oznacza to, że w tych dwóch trybach istnieje możliwość zmiany siwz nawet po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile nie prowadzi ona do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.),

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl