Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych KIO nie może nakazać zawarcia umowy. W tej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie

Zamawiający przeprowadził przetarg na roboty budowlane, zakończony wyborem najkorzystniejszej oferty. Postępowanie nie było obarczone wadami uniemożliwiającymi zawarcie ważnej umowy i nie wystąpiły okoliczności przemawiające za unieważnieniem postępowania. Jakie konsekwencje grożą zamawiającemu, jeśli uchyli się od podpisania umowy?

Odpowiedź

Jeśli wykonawca lub zamawiający uchyla się od zawarcia umowy, to można dochodzić jej zawarcia na drodze sądowej. W takiej sytuacji wyrok sądu zastępuje umowę w sprawie zamówienia publicznego. Przetargi bez tajemnic: Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy >>

Wyjaśnienie

Postępowanie prowadzone jest w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Konsekwencją tego wyboru jest podpisanie umowy z wybranym wykonawcą. Postępowanie może również zakończyć się unieważnieniem, gdy zaistnieje któraś z przesłanek wskazanych w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. Wybór najkorzystniejszej oferty zakończył postępowanie.

Poniosłeś straty? Zażądaj zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu!

W omawianym stanie faktycznym mamy do czynienia z uchylaniem się przez zamawiającego od podpisania umowy. Zgodnie z regulacjami ustawy Pzp nie masz w takim przypadku możliwości zastosowania reperkusji względem zamawiającego. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp., w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Jednak to uprawnienie przysługujące w sytuacji unieważnienia procedury z konkretnego powodu. Nie będzie natomiast miało zastosowania do omawianego kazusu.

 

Sprawdź definicję Zamawiającego Zamawiający w słowniku Pzp

Odwołanie nie w tym przypadku!

Również instytucja środków ochrony prawnej uregulowana w dziale VI ustawy Pzp. nie znajdzie skutecznego zastosowania. Odwołanie bowiem, co do zasady, przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Natomiast dla postępowań w tzw. progach krajowych katalog możliwości podstaw wnoszenia odwołania został dodatkowo ograniczony i wskazany w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Podpisanie umowy nie jest czynnością w postępowaniu. Ponadto zgodnie z regulacją art. 192 ust. 6 ustawy Pzp, KIO nie może nakazać zawarcia umowy.

Postępowanie sądowe jako ostateczność czy konieczność?

Podkreślić należy, że w takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy ustawy Kodeks cywilny. Warto w tym miejscu wspomnieć pierwszy w Polsce wyrok sądu powszechnego zastępujący w całości umowę w sprawie zamówienia publicznego. W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 lipca 2009 r. (sygn. akt: XVI GC 682/08) stwierdzono istnienie możliwości zawarcia umowy na warunkach określonych w siwz i w ofercie wykonawcy. Wynika z niego potwierdzenie zasady, że można dochodzić zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdy wykonawca lub zamawiający uchyla się od jej zawarcia. W takiej sytuacji wyrok sądu zastępuje umowę. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp): Aktualny tekst ustawy Pzp >>

Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego umożliwia również dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Podstawa prawna: art. 93, art. 139 ust. 1, art. 180, art. 181 ust. 2, art. 192 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl