Partnerzy serwisu:
Skrócenie terminu wykonania przedmiotowego zamówienia można zakwalifikować jako zmianę nieistotną, tj. niewpływającą na krąg potencjalnych wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem zamówienia.

Pytanie

Ogłosiliśmy przetarg na budowę drogi. Termin wykonania zamówienia był określony na 30 stycznia 2012 r. Po otwarciu ofert zwróciliśmy się do wykonawców o wyrażenie zgody na skrócenie terminu wykonania zadania do 15 stycznia 2012 r. Oferenci zgodzili się. W ogłoszeniu przewidzieliśmy możliwość zmiany terminu wykonania zadania. Czy możemy podpisać umowę, w której realizacja zadania jest przewidziana na styczeń 2012 r.?

Odpowiedź

Umowny termin zakończenia prac określony przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinien zostać wpisany do umowy zawartej z wybranym wykonawcą.

Bez znaczenia bowiem pozostają oświadczenia złożone przez wykonawców po otwarciu ofert, w których wyrażają zgodę na skrócenie terminu wykonania zamówienia. Zważyć należy, że dokonywanie zmian w złożonych ofertach na tym etapie postępowania jest prawnie niedopuszczalne (art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Następnie, w drodze aneksu do umowy, termin wykonania zadania może zostać skrócony. Taka zmiana w umowie - w mojej opinii - może być dokonana, nawet wówczas gdyby zamawiający nie przewidział możliwości jej dokonania w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Skrócenie terminu wykonania przedmiotowego zamówienia można bowiem zakwalifikować jako zmianę nieistotną, tj. niewpływającą na krąg potencjalnych wykonawców, którzy byliby zainteresowani uzyskaniem zamówienia, natomiast art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje jedynie dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 1, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl