Partnerzy serwisu:
Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający nie wzywa wykonawcy ani do przedłużenia terminu związania ofertą, ani wadium.

Pytanie

Przeprowadziliśmy postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu o wartości powyżej progów unijnych. Data składania ofert to 09.05.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 27.06.2012 r. Termin realizacji zadania to 08.08.2012 r. Ze względu na opóźnienie w przygotowaniu pomieszczeń (roboty remontowo -budowlane po naszej stronie) musimy aneksować umowę w zakresie terminu realizacji zadania o 30 dni. Taka ewentualność została przewidziana w siwz. Czy w tej sytuacji muszę zwrócić się do wykonawcy tylko o przedłużenie ważności wadium, czy też muszę prosić o przedłużenie związania ofertą?

Odpowiedź

Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wzywasz wykonawcy ani do przedłużenia terminu związania ofertą (wykonawcę wiąże na tym etapie umowa, a nie oferta), ani wadium (wadium zabezpiecza zobowiązanie wynikające z oferty a nie z umowy).

W Twojej sytuacji może natomiast zachodzić potrzeba przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Oczywiście jeżeli było ono żądane i zostało wniesione w formie innej niż pieniężna. Przedłużenie terminu powinno nastąpić na okres wynikający z umowy w pierwotnym brzmieniu.

Podstawa prawna: art. 147 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka była wiceprezesem UZP, obecnie prowadzi firmę doradczą "Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne". www.portalzp.pl