Partnerzy serwisu:
Kolejna procedura zmierzająca do udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie, może zostać wszczęta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków odwoławczych w pierwszym postępowaniu.

Pytanie

Nasza jednostka w lutym bieżącego roku ogłosiła przetarg nieograniczony. Został on unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Po jakim czasie znowu moja jednostka będzie mogła ogłosić tego typu przetarg?

Odpowiedź

Kolejna procedura zmierzająca do udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie, może zostać wszczęta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków odwoławczych w pierwszym postępowaniu. Termin do złożenia odwołania jest uzależniony od wartości zamówienia oraz sposobu przesłania przez Ciebie informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Wyjaśnienie

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. "progów unijnych" termin na wniesienie odwołania wynosi:

- 5 dni, jeżeli informacja została przekazana faksem lub drogą elektroniczną oraz

- 10 dni , jeżeli została przesłana w inny sposób (art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych terminy te, zgodnie z art. 182 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp, ulegają wydłużeniu odpowiednio do:

- 10 dni - faks i droga elektroniczna oraz

- 15 dni - przesłanie informacji w inny sposób.

Mając powyższe na uwadze, może ogłosić powtórne postępowanie przetargowe po upływie w/wym. terminów.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4, art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl