Partnerzy serwisu:
Jeśli zamawiający decyduje się na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany udostępnić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia łącznie ze wszystkimi jej załącznikami.

Pytanie

Czasami dokumentacja projektowa jest tak obszerna, że technicznie nie przyjmują jej serwery. Czy w siwz jest możliwość zamieszczenia informacji, że dokumentacja projektowa jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, gdyż z przyczyn technicznych brak jest możliwości zamieszczenia jej na stronie WWW?

Odpowiedź

Jeśli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej siwz wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 37 ustawy Pzp zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1, który obliguje zamawiającego do udostępnienia siwz na stronie internetowej, gdy zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego. A zatem, jeśli zamawiający decyduje się na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany udostępnić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia łącznie ze wszystkimi jej załącznikami.

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej, wówczas zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Z kolei w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp znajduje się wymóg opisu przedmiotu zamówienia, co w przypadku zamówienia dotyczącego wykonania roboty budowlanej obliguje zamawiającego do zawarcia w siwz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W związku z tym, że zwykle są to dokumenty bardzo obszerne, zamawiający przygotowują ww. dokumenty w formie załączników, stanowiących integralną część specyfikacji.

Podsumowując, jeśli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. W przypadku pojawiania się problemów technicznych związanych z umieszczaniem specyfikacji na stronie internetowej, a w szczególności problemów z umieszczaniem obszernych dokumentów będących załącznikami do siwz, zamawiający musi wybrać inny tryb niż przetarg nieograniczony, gdyż jak wskazano na wstępie, w innych trybach zamieszczanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jest fakultatywne.

Podstawa prawna: art. 37 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą

www.portalzp.pl