Partnerzy serwisu:
Termin związania ofertą można przedłużyć o nie więcej niż 60 dni, a zamawiający może wystąpić z taką prośbą tylko raz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dziś wysyłam do wykonawców zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, a jutro przedłużenie terminu związania ofertą z uwagi na fakt, że w pierwotnie ustalonym terminie nie będę mógł podpisać umowy. Czy po wyborze oferty należy wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą do wszystkich wykonawców? Jeżeli wezwanie wysyła się do wszystkich po wyborze oferty, to co z wykonawcą, który nie wyrazi zgody, a wcześniej po wyborze nie został wykluczony/odrzucony? Czy wówczas powtarza się czynność w postępowaniu i takiego wykonawcę należy wykluczyć?

Odpowiedź

O przedłużenie terminu związania ofertą zwróć się do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, którzy nie zostali wcześniej wykluczeni lub też ich oferty nie zostały odrzucone. Brak zgody na przedłużenie oznacza wykluczenie z dalszego postępowania.

Wezwanie do przedłużenia odpowiednio wcześniej

Zasady przedłużania terminu związania ofertą regulują przepisy art. 85 ust. 2-5 ustawy Pzp. Zgodnie z nimi, jeżeli o przedłużenie terminu związania ofertą występuje zamawiający, ma on wówczas obowiązek, aby zwrócić się do wykonawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. Termin związania ofertą można przedłużyć o nie więcej niż 60 dni, a zamawiający może wystąpić z taką prośbą tylko raz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Występując z wnioskiem o przedłużenie terminu, zamawiający ma obowiązek wystosować go do wszystkich wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, którzy nie zostali wcześniej wykluczeni lub też ich oferty nie zostały odrzucone. W przypadku gdy któryś z wykonawców nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą, zamawiający ma obowiązek, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, wykluczyć go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego ofertę uznać za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp). W takiej sytuacji zamawiający będzie musiał powtórzyć czynności w postępowaniu.

Pamiętaj o wadium!

Jeżeli w prowadzonym postępowaniu wymagane było wniesienie wadium, to przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub też z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 4, art. 85 ust. 2-5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających; autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym

www.portalzp.pl