Partnerzy serwisu:
Zamawiający odrzuca oferty dopiero po uzupełnieniu dokumentów i informuje o tym fakcie jednocześnie wraz z informacją o wyborze oferty.

Pytanie

Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych na dostawę sprzętu medycznego w pakietach. Czy badając oferty i stwierdzając, że niektóre z nich należy odrzucić, ma prawo tego dokonać, informując o tym fakcie tylko wykonawcę, którego dotyczy ta czynność, czy też powinien poczekać, aż zostaną uzupełnione wszystkie oferty i dopiero wówczas, ogłaszając wynik, może odrzucić poszczególne oferty?

Odpowiedź

Zamawiający informuje wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych - po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Stanowi o tym art. 92 ust. 1 ustawy Pzp w brzmieniu: "1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta".

Biorąc powyższe pod uwagę, zamawiający odrzuca oferty dopiero po uzupełnieniu dokumentów i informuje o tym fakcie jednocześnie wraz z informacją o wyborze oferty.

Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym

www.portalzp.pl

 • Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością. Jak pojęcie "należytej staranności" definiowane jest w Prawie zamówień publicznych?
 • Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu architektoniczno - budowlanego powinien w zakresie przedmiotu zamówienia zamieszczać żądanie sprawowania nadzoru autorskiego.
 • Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Termin związania ofertą można przedłużyć o nie więcej niż 60 dni, a zamawiający może wystąpić z taką prośbą tylko raz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Nowe rozporządzenie ws. kryteriów oceny ofert

  Zamówienia publiczne
  red.
  25 maja 2011 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert.
  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z lipca 2014 r. zakłada, że zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie zobligowany do uzasadnienia takiej decyzji.