Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością. Jak pojęcie "należytej staranności" definiowane jest w Prawie zamówień publicznych?

Jeżeli zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządza nieruchomościami położonymi w różnych lokalizacjach, to dla obliczenia wartości zamówienia na świadczenie usług ochrony zobowiązany jest zsumować łączną kwotę wydatków dla wszystkich lokalizacji.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów tej ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Równocześnie przepis art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do ustalenia wartości zamówienia z należytą starannością.

Biorąc pod uwagę oba wyżej wskazane przepisy oraz art. 34 ust. 1 stwierdzić należy, że w przypadku gdy zamawiający ustalił z należytą starannością, iż wartość zamówienia w skali roku dla wszystkich lokalizacji nie przekroczy równowartości 14.000 , może wówczas udzielić zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Użyte w art. 32 ust. 1 pojęcie należytej staranności nie zostało zdefiniowane w ustawie Prawo zamówień publicznych. Należy zatem oprzeć się na definicji tego pojęcia zaczerpniętej z art. 355 § 1i § 2 Kodeksu Cywilnego. Uwzględniając specyfikę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez użyte w Prawie zamówień publicznych, pojęcie należytej staranności rozumieć należy jako staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej działalności. Miarą staranności zamawiającego będzie zatem oszacowanie wartości zamówienia poprzez porównanie cen realizacji zamówienia u innych wykonawców oraz określenie zakresu zamówienia np. w oparciu o potrzeby zaistniałe w latach ubiegłych.

Zatem w przypadku gdy w wyniku ustalenia wartości zamówienia obliczona z należytą starannością kwota przekracza równowartość 14.000 wybór wykonawcy powinien zostać przeprowadzony w jednym z trybów określonych w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku gdy jeden zamawiający zarządza nieruchomościami, które wymagają tożsamych działań administracyjnych (np. zamówienia usług ochrony), co do zasady wartość zamówienia powinna stanowić sumę wydatków ponoszonych na realizację danej usługi we wszystkich lokalizacjach.

Wyodrębnienie każdej nieruchomości jest możliwe poprzez dopuszczenie składania ofert częściowych, natomiast procedura wyboru wykonawcy powinna zostać przeprowadzona w reżimie formalno - prawnym wynikającym z łącznej wartości zamówień udzielanych dla danego przedmiotu z uwzględnieniem wszystkich części.