Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych bezwzględnie zabrania dzielenia jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy. Dlatego też w pierwszej kolejności należy ustalić, czy ma się do czynienia z jednym zamówieniem czy kilkoma odrębnymi zamówieniami.

Pytanie

Planujemy udzielić zamówienia na obsługę prawną związaną m. in. z doradztwem ws. zamówień publicznych. Czy przy szacowaniu jej wartości należy ją połączyć z wartością zamówienia dotyczącego przygotowania merytorycznego opisu przedmiotu zamówienia (sporządzenie projektu wykonawczego STWiOR oraz kosztorysu inwestorskiego itd) oraz wartością zamówienia na nadzór inwestorski?

Odpowiedź

Wartość zamówienia na obsługę prawną m.in. w zakresie zamówień publicznych szacujesz oddzielnie od zamówienia na usługę przygotowania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.

Wyjaśnienie

Ustawodawca bezwzględnie zabronił dzielenia jednego zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. Dlatego też w pierwszej kolejności powinieneś ustalić czy masz do czynienia z jednym zamówieniem czy kilkoma odrębnymi zamówieniami.

Upewnij się, kiedy masz do czynienia z jednym, a kiedy z kilkoma zamówieniami?

Wprawdzie przepisy Pzp nie zawierają definicji ani wytycznych w zakresie rozstrzygania, jakie zamówienia należy uważać za jedno zamówienie, jednakże orzecznictwo, piśmiennictwo oraz UZP wskazują, że jako jedno zamówienie traktuje się zamówienia, które charakteryzują się:

- tożsamością przedmiotową (są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu)

- tożsamością czasową (możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie)

- możliwością wykonania przez jednego wykonawcę (tj. określony typ wykonawców).

Zatem jeżeli w oparciu o konkretny stan faktyczny ustalisz, że planowane do udzielenia zamówienia, w tym samym czasie, są tego samego rodzaju i mają to samo przeznaczenie oraz istnieje możliwość ich uzyskania od jednego wykonawcy, zobowiązany jesteś traktować je jako jedno zamówienie.

Z dokonanego przez Ciebie opisu, wnioskuję, że masz do czynienia z dwoma odrębnymi zamówieniami. W skład pierwszego zamówienia powinny wchodzić usługi obsługi prawnej m.in. w zakresie zamówień publicznych. Natomiast jako kolejne odrębne zamówienie traktowałbym opracowanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług nadzoru inwestorskiego. Nie ulega wątpliwości, że zamówienia te, pomimo iż będą realizowane w ramach jednego projektu, nie stanowią usługi tego samego rodzaju. Do ich należytego świadczenie niezbędna jest inna wiedza fachowa a ponadto w przypadku opracowywania dokumentacji projektowej i świadczenia usług nadzoru inwestorskiego określone przepisami prawa uprawnienia. Zaistnienie w tym przypadku tożsamości czasowej nie ma znaczenia wobec braku tożsamości przedmiotowej zamówienia i możliwości jego wykonania przez jednego wykonawcę.

Sprawdź, czy możesz podzielić zamówienie na części?

Z kolei w odniesieniu do zamówienia na usługi prawne, nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić tego zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Ustawa Pzp nie zabrania jednak Ci dzielenia jednego zamówienia, jeśli poddział ten nie prowadzi do uniknięcia stosowania jej przepisów. Innymi słowy, nie jest zakazany sam podział zamówienia na części, ale zabroniony jest taki podział, który ma na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Pzp, które zamawiający zobowiązany byłby respektować dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

Możesz zatem ze względów np. organizacyjnych, finansowych czy technicznych dokonać swobodnego podziału zamówienia na świadczenie usług prawnych lub dopuścić składanie przez wykonawców ofert częściowych . Należy jednak pamiętać, że stosownie do treści art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, do udzielania zamówień w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania (lub dopuściłeś w ramach jednego postępowania możliwość składania przez wykonawców ofert częściowych) musisz stosować przepisy ustawy właściwe dla łącznej wartości poszczególnych części.

To w jaki sposób dokonasz podziału zamówienia na części lub dopuścisz składanie ofert częściowych na dany zakres zamówienia powinno zależeć m.in. od:

- specyfiki danego zamówienia;

- sytuacji na rynku danego rodzaju usług.

Mając na względzie optymalizację procesu zamawiania możesz dokonać podziału zamówienia na świadczenie usług prawnych przyjmując kryterium określonych specjalizacji podmiotów działających w tej branży np. specjalizacja w zakresie zamówień publicznych czy też specjalizacja w zakresie robót budowlanych. Wykonawca specjalizujący się w danym obszarze, zazwyczaj jest w stanie zaproponować wyższą jakość świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm).

* Autor jest pracownikiem Biura Zamówień Publicznych instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl