Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych szczegółowo reguluje sytuacje, w których możliwe jest udzielanie zamówień uzupełniających.

Pytanie

W 2010 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg na wymianę okien. Roboty zostały zrealizowane w tym samym roku. Przewidziano zamówienia uzupełniające. W budżecie jednostki na rok 2011 przewidziano 250.000 zł na wymianę następnych okien. Czy można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac?

Odpowiedź

Masz prawo udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki.

Wyjaśnienie

Jak wynika z treści pytania oraz charakteru prac zamówienie podstawowe stanowiło zamówienie na robotę budowlaną. Zatem kwestię udzielania zamówień uzupełniających do tego zamówienia reguluje art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zastosowanie tego trybu jest możliwe jeśli zamówienie uzupełniające:

- jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,

- jest udzielane temu samemu wykonawcy,

- ma wartość nie większą niż 50 % wartości zamówienia podstawowego,

- polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,

pod warunkiem, że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka była wiceprezes UZP, obecnie prowadzi firmę doradczą "Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne"

www.portalzp.pl