Partnerzy serwisu:
Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.

Pytanie

Na realizacje naszego zamówienia otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jak prawidłowo wypełnić pkt. 2.3 protokołu postępowania? Czy ma być to % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, czy % całkowitej szacunkowej wartości zamówienia (z wartością zamówień uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.

Odpowiedź

W punkcie 2.3 protokołu postępowania mowa o ustalaniu wartości zamówienia w danym dniu i na danej podstawie. Natomiast w kolejnym punkcie 2.4 należy m.in. podać procentowo udział środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wartości zamówienia.

Wyjaśnienie

Aby prawidłowo obliczyć powyższą wartość, należy znać wartość zamówienia oraz kwotę stanowiącą równowartość dofinansowania. Pojawia się zatem pytanie, jak należy prawidłowo obliczyć wartość zamówienia - czy należy uwzględnić zamówienia uzupełniające? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dają jednoznaczną odpowiedź: tak, należy!

Musisz uwzględnisz wartość zamówień uzupełniających

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Punkt trzeci tego przepisu mówi, iż jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. Tym samym musisz zamieścić takie informacje w protokole.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 93 ust.1 pkt 4, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej. www.portalzp.pl