Partnerzy serwisu:
Zamawiający w celu udzielenia dostaw uzupełniających ma obowiązek wykazania, że zmiana wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw.

Pytanie

Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?

Odpowiedź

Udzielenie zamówienia uzupełniającego w powyższej sytuacji uzależnione jest od wykazania przez zamawiającego dodatkowej przesłanki dotyczącej niekompatybilności technicznej lub nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w użytkowaniu i dozorze, jakie nastąpiłyby w przypadku zmiany wykonawcy.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający w celu udzielenia dostaw uzupełniających - oprócz niebudzących wątpliwości przesłanek, takich jak np. przeprowadzenie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego dla zamówienia podstawowego lub dotyczących tożsamości zamówienia - powinien spełnić także dodatkową przesłankę związaną z obowiązkiem wykazania, że zmiana wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw (zarówno objętych zamówieniem podstawowym, jak i zamówieniem uzupełniającym). Tym samym wprawdzie możliwe jest udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednakże należy podejść do tego zadania z dużą ostrożnością. Należałoby wykazać bowiem, że zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia rzeczy o innych parametrach technicznych niż sprzęt dostarczony w ramach zamówienia podstawowego, co w konsekwencji doprowadziłoby do niekompatybilności technicznej lub nieproporcjonalnie dużych trudności technicznych w użytkowaniu i dozorze. Wnioskując po dotychczasowej praktyce zamawiających, uzasadnienie takie jest możliwe, jednakże postępowanie takie obarczone jest ryzykiem jego podważenia przez organy kontrolujące zamawiających.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, w latach 2007-2010 pracownik UZP, obecnie pracownik kancelarii prawnej

www.portalzp.pl