Partnerzy serwisu:
Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Pytanie

Wartość szacunkowa naszego zamówienia wynosi razem z zamówieniem uzupełniającym 150.000zł. Czy wówczas możemy udzielić np. w przypadku robót budowlanych zamówienia do 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli maksymalnie do 75.000 zł? C jest to jednak kwot netto czyli 75.000 zł + VAT, czy kwota brutto czyli netto + VAT = 75.000 zł?

Odpowiedź

Podajesz wartość netto zamówienia.

Wyjaśnienie

Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).

Oszacuj prawidłowo wartość zamówienia

Powinieneś w pierwszej kolejności określić wartość zamówienia podstawowego, biorąc pod uwagę dyspozycję zawartą w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi on, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Następnie, jeżeli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających (m.in. tych określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp), stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy ustalaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość zamówień uzupełniających, stanowiącą - jak wskazano na wstępie - nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Kwota netto czy brutto?

Analiza powyższych przepisów ustawowych prowadzi zatem do wniosku, że podstawą do określenia wartości zamówień uzupełniających jest określona z należytą starannością wartość netto zamówienia podstawowego.

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym, skoro wartość szacunkowa zamówienia podstawowego łącznie z zamówieniem uzupełniającym została określona na kwotę 150.000 zł netto, to wartość zamówień uzupełniających których możesz udzielić wykonawcy w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł netto.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl