Partnerzy serwisu:
Ustawodawca zakazuje dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Na początku lutego zawarto umowę na dostawę węgla z terminem realizacji umowy do końca miesiąca. Wartość tej umowy wynosiła 19.000 zł brutto. Na początku roku nie było możliwości przewidzenia zamówienia ilościowego na cały rok. Jednak pod koniec roku wpłyną do nas fundusze na dostawę węgla - wobec czego jak powinno wyglądać postępowanie? Czy można zrobić nowe postępowanie i nową odrębną umowę? Czy może być druga umowa w tym samym roku na ten sam przedmiot zamówienia? Jak oszacować wartość zamówienia?

Odpowiedź

Z opisanej przez Ciebie sytuacji wynika, że podział zamówienia na części spowodowany jest przyznaniem dodatkowych funduszy, których nie mogłeś przewidzieć na etapie udzielania pierwszego zamówienia. Z tego względu udzielając kolejnego w roku zamówienia, szacując jego wartość, pod uwagę nie będziesz brał zamówienia udzielonego pierwotnie (w lutym). Oznacza to, że przeprowadzisz procedurę odrębnie od pierwotnej.

Wyjaśnienie

Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy netto, ustalone przez Ciebie z należytą starannością. Ustawodawca zakazuje dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi) niż obejście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazówki co do szacowania wartości zamówienia

W odniesieniu do braku możliwości przewidzenia zapotrzebowania ilościowego, a w konsekwencji kwotowego, proponuję oprzeć ustalenie wartości szacunkowej zamówienia na analizie zużycia węgla w latach poprzednich. Tak ustalona wartość szacunkowa zamówienia pozwoli Ci zaplanować, w jakich progach przeprowadzać procedury, nawet jeżeli postępowanie będziesz organizował odrębnie, w zależności od środków jakimi sukcesywnie będziesz dysponował.

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorką komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl