Partnerzy serwisu:
Czy można przesłać zaproszenia do składania ofert wraz z siwz tylko za pomocą poczty lub kuriera?

Pytanie

Czy można przesłać zaproszenia do składania ofert wraz z siwz tylko za pomocą poczty lub kuriera czy też można to zrobić za pomocą gońca zatrudnionego w firmie ? Czy w taki sam sposób należy przesłać dokumenty do wszystkich wykonawców?

Odpowiedź

Użyty w art. 71 ust. 2 Prawo zamówień publicznych wyraz "przesyła" należy postrzegać przez pryzmat zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem formy pisemnej. Przekazywanie dokumentów (w tym zaproszenia do składania ofert wraz z siwz) pisemnie oznacza zatem zarówno możliwość ich złożenia pod wskazanym adresem wykonawcy bezpośrednio (np. za pomocą gońca zatrudnionego w danej formie), jak i możliwość ich przekazania za pomocą środków komunikacji pośredniej, np. pocztą, kurierem. Z przepisów Prawa zamówień publicznych nie wynika wprost, że mają one zostać przesłane do wszystkich wykonawców w identycznej formie.

Wyjaśnienie

W mojej ocenie nie ma przeciwwskazań do tego, aby w trybie zapytania o cenę np. przesłać zaproszenie do składania ofert wraz z siwz przez gońca zatrudnionego w firmie do wykonawców mających siedzibę na terenie Twojego miasta, co oznacza, że otrzymają dokumenty w tym samym dniu. Natomiast pozostałym wykonawcom mającym siedzibę poza terenem miasta, w którym masz siedzibę przesłać zaproszenie wraz z siwz kurierem bądź pocztą, gdzie wykonawcy otrzymają dokumenty w dniu następnym lub później.

Istotne jest, aby nie naruszyć zasady równego traktowania wykonawców tj. aby dokumenty te zostały przesłane (wyszły) z Twojej jednostki jednocześnie i termin składania ofert był jednakowy dla wszystkich wykonawców, których zaprasza się do składania ofert. Nie wydaje się, aby z powodu przyjęcia różnego sposobu doręczenia ww. dokumentów doszło do naruszenia tej zasady.

Gdybyś nawet do wszystkich wysłał dokumenty np. tylko pocztą, też nie ma pewności (np. inne miasta), że dotrą one do każdego z wykonawców w tym samym czasie.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 i art. 71 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, byłym wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiające.

www.portalzp.pl