Partnerzy serwisu:
Dobry kosztorys inwestorski pozwala zaplanować i zagwarantować właściwe środki do sfinansowania inwestycji.

Pytanie

Zleciliśmy wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane, na które będzie ogłaszane postępowanie przetargowe. Czy pracownik naszej jednostki musi złożyć podpis pod kosztorysem, że go zatwierdza? Na etapie oceny ofert wykonawcy składają kosztorysy, na które jest rozliczenie kosztorysowe. Czy członek komisji przetargowej może się podpisać pod nim potwierdzając tym samym, że go sprawdził?

Odpowiedź

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji odnośnie zagadnień opisanych przez Ciebie w pytaniu.

Wyjaśnienie

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzialny jest zamawiający (art. 15 ustawy Pzp). W związku z tym ponosisz jako zamawiający i inwestor odpowiedzialność za prawidłowość procedur.

Zasady prawidłowego sporządzania kosztorysu inwestorskiego?

Niemniej jednak, jeśli chodzi o kosztorysy inwestorskie czy pozostałą dokumentację projektową są one najczęściej opracowywane przez kosztorysantów zatrudnionych np. w biurach projektów. Ważne jest to, abyś na bieżąco śledził tok tych prac i przed ich rozpoczęciem wydał wytyczne do ich opracowania. Dobry kosztorys inwestorski pozwali Ci zaplanować i zagwarantować właściwe środki do sfinansowania inwestycji. Prawdopodobnie nie jesteś w stanie zweryfikować poprawności kosztorysu w pełni, bowiem wówczas zakładam nie byłaby Ci potrzebna firma zewnętrzna. Jeśli jednak możesz taki kosztorys poddać analizie własnymi siłami, to może to wpłynąć na jakość prac wykonanych przez kosztorysanta.

Na pewno masz obowiązek taki kosztorys odebrać. Zasady odbiorów końcowych reguluje prawdopodobnie umowa zawarta z biurem projektowym czy kosztorysantem. Przeanalizuj wobec tego jej zapisy i odbierz zamówienie zgodnie z regułami tam opisanymi.

Kiedy członek komisji musi złożyć swój podpis?

Jeśli nie zastrzegłeś w regulaminie udzielenia zamówień publicznych swojej jednostki konieczności podpisywania się poszczególnych członków komisji pod zweryfikowaną ofertą, czy elementem tej oferty (kosztorysem), to masz w tej kwestii absolutną dowolność. Najważniejsze jest, żebyś umiał udowodnić, że oferty zostały rzetelnie sprawdzone przez członków komisji przetargowej.

Podstawa prawna: art. 15 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej, ekspertem przy Ministerstwie Gospodarki, członkiem OSKZP.

www.portalzp.pl