Partnerzy serwisu:
Od zagranicznych wykonawców należy żądać m.in. dokumentów wystawionych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających, że nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.

Pytanie

Kontrolujący w piśmie napisał do mnie. "W przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający w celu wykazania podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zażądał różnych dokumentów w stosunku do podmiotów krajowych oraz zagranicznych. Katalog dokumentów zażądanych w stosunku do podmiotów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został rozbudowany o dodatkowy dokument potwierdzający, iż nie orzeczono wobec podmiotu zagranicznego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert pkt. VI.2 SIWZ Wymagane oświadczenia/dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu).

Poprzez żądanie rożnych dokumentów od rożnych podmiotów krajowych i zagranicznych zamawiający mógł naruszyć wyrażoną art. 7 ust. 1 ustawy Pzp fundamentalną zasadę przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne równego traktowania wszystkich wykonawców". Czy istnieje możliwość skutecznej odpowiedzi przed kontrolującym?

Odpowiedź

Jeśli nie zażądałeś przedmiotowego dokumentu od wykonawców krajowych, natomiast wymagałeś jego przedłożenia przez wykonawców zagranicznych, zarzut postawiony przez kontrolujących jest zasadny.

Wyjaśnienie

Katalog dokumentów mających na celu wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Czy zagraniczni wykonawcy mają inaczej?

Powyższe uregulowanie, w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostało uzupełnione poprzez postanowienia zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym wykonawcy ci składają:

1. zamiast dokumentów określonych w § 2 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 rozporządzenia - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a). nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b). nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c). nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie;

2. zamiast dokumentu określonego w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia - zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Co na to kontrola?

Odnosząc przedmiotowe uregulowania do zarzutu postawionego podczas kontroli, stwierdzić należy, że w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pz, powinieneś wymagać:

- od podmiotów krajowych - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- od podmiotów zagranicznych - dokumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających, że nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.

www.portalzp.pl