Partnerzy serwisu:
Zamawiający odrzucił wszystkie oferty na tej samej podstawie prawnej. Tylko jeden wykonawca złożył odwołanie. Odwołujący wygrał sprawę przed KIO. Czy w związku z tym skuteczne odwołanie dotyczy również tych, którzy nie skorzystali ze środków ochrony prawnej?

Pytanie

Zamawiający odrzucił oferty wszystkich wykonawców na tej samej podstawie prawnej. Tylko jeden wykonawca złożył odwołanie. Odwołujący wygrał sprawę przed KIO. Czy w związku z faktem, iż skuteczne odwołanie dotyczy również tych, którzy nie skorzystali ze środków ochrony prawnej, zamawiający ma obowiązek ponownie dokonać oceny wszystkich ofert, czy tylko oferty odwołującego się?

Odpowiedź

Jeżeli KIO uwzględniła odwołanie i nakazała wykonanie lub powtórzenie czynności oceny ofert, to zamawiający jest zobowiązany ponownie rozpatrzyć wszystkie złożone w postępowaniu oferty, a nie jedynie ofertę wykonawcy, który wniósł odwołanie.

Wyjaśnienie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych KIO uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. W takim przypadku i jednocześnie jeżeli nie została zawarta jeszcze umowa w sprawie zamówienia publicznego w wydanym wyroku KIO może nakazać zamawiającemu wykonanie, powtórzenie lub unieważnienie danej czynności.

Rozstrzygnięcie KIO ma wpływ na ocenę ofert innych wykonawców

W opisanej przez Ciebie sytuacji doszło do istotnego naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy dokonywaniu oceny złożonych ofert, co zostało stwierdzone przez skład orzekający. Jeżeli tożsame z podniesionym w odwołaniu naruszenia, zostały przez zamawiającego popełnione również przy ocenie ofert złożonych przez innych wykonawców, to nawet jeżeli z różnych przyczyn, nie przystąpili oni do postępowania odwoławczego jest on zobowiązany do ich usunięcia.

Zawarcie umowy z wykonawcą tylko po rzetelnej ocenie ofert!

Pamiętaj, iż zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego i dokonania wyboru wykonawcy w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec tego nie powinien on w sposób świadomy zakończyć postępowania, w którym wobec którejkolwiek ze złożonych ofert dokonana została wadliwa ocena. Zwróć uwagę, iż w wydanych orzeczeniach sama Krajowa Izba Odwoławcza zwyczajowo nakazuje dokonanie ponownej oceny ofert, a nie tylko oferty, której dotyczyła rozprawa. Ma to na celu zobowiązanie zamawiającego do skorygowania nie tylko błędu popełnionego podczas oceny oferty odwołującego, ale także pozostałych złożonych w postępowaniu ofert.

Podstawa prawna: art. 192 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie główny specjalista ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl