Partnerzy serwisu:
Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podkreśla się, że omyłka rachunkowa polega na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego.

Pytanie

Wykonawca w załączniku do oferty - wycenie ofertowej błędnie wpisał cenę brutto w jednej z pozycji składowych wyceny, po dokonaniu wyliczenia VAT od wartości netto tej pozycji. Natomiast podczas sumowania wszystkich pozycji brutto dla błędnej pozycji przyjął prawidłową kwotę brutto, co dało prawidłowo obliczoną cenę brutto całości zamówienia. W ocenie sprawdzających ofertę prawdopodobnie wykonawca źle przepisał wyliczoną wartość, bo zamiast 1915 wpisał 1015. Czy omyłkę tę należy ocenić jako rachunkową, czy inną omyłkę?

Odpowiedź

We wskazanych okolicznościach mamy do czynienia z omyłką rachunkową.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, "Zamawiający poprawia w ofercie: (...) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek". Pamiętać należy, że o dokonanej poprawce trzeba niezwłocznie zawiadomić wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłki, ale tylko gdy jest ona oczywista. Sama istota oczywistości musi mieć obiektywny charakter. Wskazana w pytaniu omyłka ma charakter oczywisty, gdyż została stwierdzona samodzielnie przez zamawiającego, jest bezsporna i możliwa do poprawienia bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów postępowania lub uzyskiwania wyjaśnień wykonawcy.

Jak rozpoznać omyłkę rachunkową?

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podkreśla się, że omyłka rachunkowa polega na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego. Potwierdziła to Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO UZP 62/09), w którym wskazano, że omyłka może być uznana za oczywistą, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, bezsporna, niebudząca wątpliwości. Izba podzieliła również stanowisko, że konieczność odwołania się do wiadomości specjalnych oraz posłużenie się przy wyjaśnianiu istoty problemu specjalistami w zakresie kosztorysowania wyklucza możliwości uznania ewentualnej omyłki rachunkowej za oczywistą.

Kiedy omyłka pisarska?

W art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazano na obowiązek poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, które polegają na widocznej, niezamierzonej niedokładności, błędzie pisarskim lub innej usterce w tekście. Są to np. niezamierzone przekręcenia, opuszczenia wyrazu, błędy logiczne.

"Inna omyłka" powodująca niezgodność z siwz

Natomiast pkt 3 przywołanego powyżej przepisu ustawy Pzp stanowiący o poprawianiu innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, nie znajdzie zastosowania, gdyż opisana sytuacja nie dotyczy treści ofert, jej elementów stanowiących o jej wartości merytorycznej.

Podstawa prawna: art. 87 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl