Partnerzy serwisu:
Poprawienie omyłki jest obowiązkiem zamawiającego. W przypadku dokonania w ofercie poprawy oczywistej omyłki rachunkowej zamawiający jest zobowiązany również uwzględnić jej konsekwencje rachunkowe.

Pytanie

W dniu ogłoszenia przetargu nasza oferta miała najniższą cenę i tym samym wygrywała. Po kilku dniach, kiedy zamawiający sprawdził ją, okazało się, że podsumowanie pozycji było błędne i tym samym cena naszej oferty wzrosła, spadając na 2 pozycję. Czy zamawiający może podpisać z nami umowę, uwzględniając starą cenę brutto?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma możliwości dokonania oceny Twojej oferty w oparciu o pierwotną cenę brutto zawierającą omyłkę rachunkową. W opisanym przez Ciebie przypadku poprawienie omyłki było obowiązkiem zamawiającego, dlatego ocena punktowa Twojej oferty musi zostać dokonana na podstawie ceny uwzględniającej konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. W trakcie oceny i badania złożonych ofert zamawiający jest zobowiązany do poprawy w ofercie:

- oczywistych omyłek pisarskich,

- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz

- innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Poprawienie omyłki jest obowiązkiem zamawiającego!

Jeżeli w badanej przez zamawiającego ofercie wystąpi tego rodzaju omyłka, poprawienie jej jest jego obowiązkiem, a nie jedynie uprawnieniem. W tym zakresie ustawodawca nie pozostawia żadnej dowolności. W przypadku dokonania w ofercie poprawy oczywistej omyłki rachunkowej zamawiający jest zobowiązany również uwzględnić jej konsekwencje rachunkowe. Oznacza to, że zmiana dokonana w dowolnej pozycji kalkulacji zostanie odzwierciedlona w ostatecznej cenie ofertowej.

Zapamiętaj!

Zamawiający może przystąpić do dokonania punktacji ofert, a co za tym idzie ustalenia ich pozycji w rankingu i wyłonienia oferty najkorzystniejszej, dopiero po rachunkowym sprawdzeniu wszystkich złożonych ofert, w oparciu o matematycznie poprawnie wyliczone ceny. W związku z powyższym w opisanym przez Ciebie przypadku zamawiający nie ma możliwości zrezygnowania z dokonania poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie i uznania jej za najkorzystniejszą na podstawie pierwotnej ceny zawierającej błąd.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl

13 kwietnia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Pzp. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowelizacja