Partnerzy serwisu:
Dopuszczalność poprawienia omyłki co do ceny oferty zależeć będzie od wielkości różnicy pomiędzy ceną pierwotną a ceną poprawioną.

Pytanie

W złożonej ofercie stwierdzono omyłki w kosztorysie (rozliczenie kosztorysowe). Znajomość cen jednostkowych mogłaby kwalifikować je do poprawy w świetle art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako inne omyłki. Czy zmiana ceny oferty w konsekwencji naniesionych poprawek o 40 000 zł (przy cenie oferty 4 000 000 zł) może być traktowana jako niepowodująca istotnych zmian w treści oferty? Czy też ofertę taką należy odrzucić jako nieodpowiadającą treści siwz?

Odpowiedź

W tej sytuacji bezpieczniejsze będzie odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy daje natomiast zamawiającemu możliwość poprawienia innych omyłek, poza oczywistymi omyłkami pisarskimi oraz oczywistymi omyłkami rachunkowymi, polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

Jak duża może być zmiana ceny?

Do "innych omyłek" polegających na niezgodności oferty z siwz mogą zostać zakwalifikowane omyłki dotyczące obliczenia ceny, o ile po ich usunięciu cena zaproponowana w ofercie nie zmieni się znacząco.

W wyroku z 26 listopada 2008 r. (KIO/UZP 1277/08) KIO stwierdziła m.in., że o tym, czy omyłka ma charakter istotny, decydują konsekwencje, jakie będzie miało poprawienie danej oferty, tzn. ile wyniesie wartość zmiany, jak również ile pozycji będzie musiało ulec poprawieniu.

Dopuszczalność poprawienia omyłki co do ceny oferty zależeć będzie zatem od wielkości różnicy pomiędzy ceną pierwotną a poprawioną. W praktyce oceny skali tej różnicy powinien dokonać sam zamawiający, albowiem brak wytycznych w tym zakresie stanowiących np. że dopuszczalna jest zmiana w granicach do 10% wartości ceny ofertowej.

W mojej opinii w niniejszej sprawie zmiana ceny ofertowej o 40 000 zł, przy pierwotnej cenie wynoszącej 4 000 000 zł może zostać uznana za istotną zmianę w treści oferty i w związku z tym odradzałabym skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Bezpieczniejsze będzie odrzucenie niniejszej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl