Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie ma możliwości wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy na mniejszy zakres zamówienia - tym samym za mniejsze wynagrodzenie - niż wskazany w ofercie.

Pytanie

Przeprowadziliśmy postępowanie na dostawę ok. 365 ton soli drogowej. W siwz oraz w istotnych postanowieniach umowy zamawiający zawarł zapis: "Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia. Ostateczna wartość zamówienia stanowić będzie iloczyn potwierdzonych przez zamawiającego dostaw soli i ceny jednostkowej brutto podanej w ofercie". Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na zamówienie. Ponadto zamawiający nie ma możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych. Czy zatem prawidłowy będzie wybór wykonawcy i zawarcie umowy na mniejszy zakres zamówienia niż wskazany w ofercie?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma możliwości wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy na mniejszy zakres zamówienia (tym samym za mniejsze wynagrodzenie) niż wskazany w ofercie. W przeciwnym razie dojdzie do naruszenia art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Nie masz pieniędzy - musisz unieważnić postępowanie

Podkreślić należy, że zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, gdy zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym przypadku zamawiający nie ma możliwości zabezpieczenia dodatkowych środków. Jeżeli cena przedstawiona w ofercie najkorzystniejszej (zakładam, że do oceny ofert była przyjmowana cena łączna brutto) nie mieści się w jego możliwościach finansowych, powinien unieważnić postępowanie.

Nie ingeruj w treść oferty!

Manipulowanie zakresem zamówienia prowadzi w konsekwencji do nieuprawnionego ingerowania w treść oferty (zmniejszenia zakresu tak, aby zmniejszyło się wynagrodzenie wykonawcy do poziomu, który zmieści się w środkach finansowych zamawiającego). Wykonawca złożył swoją ofertę i przedstawił cenę, uwzględniając opisany przez zamawiającego przedmiot zamówienia. Nie można wykluczyć, że także cena jednostkowa brutto została zaproponowana na określonym poziomie, ponieważ wykonawca brał pod uwagę dostawy we wskazanej w siwz wielkości (np. według zasady "im więcej, tym taniej").

Ponadto, zapisy w siwz i w umowie dotyczące możliwości zmiany wynagrodzenia, będącego konsekwencją nieskorzystania z dostaw w pełnym zakresie, dotyczą innego etapu (tj. po zawarciu umowy i w toku jej realizacji). Nie odnoszą się one do sytuacji przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 i art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, byłym wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl