Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę.

Pytanie

Czy w sytuacji gdy wykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają postawione warunki, to zamawiający po wezwaniu do uzupełnienia i nieotrzymaniu takiego potwierdzenia powinien wykonawcę wykluczyć czy odrzucić jego ofertę? Wykluczenie zawsze wiązało się z warunkami podmiotowymi, a odrzucenie z warunkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

W zaistniałej sytuacji zamawiający powinien odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Konieczność wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp ma miejsce wówczas, gdy nie wykaże on spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli warunków odnoszących się do wykonawcy (warunki podmiotowe).

Z związku z tym, w aktualnym stanie prawnym, w przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę.

Podstawy odrzucenia mają bowiem charakter przedmiotowy, formalny i odnoszą się do treści oferty, która w przypadku nieuzupełnienia ww. dokumentów jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w Prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl

 • Nie masz pieniędzy - musisz unieważnić postępowanie

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Zamawiający nie ma możliwości wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy na mniejszy zakres zamówienia - tym samym za mniejsze wynagrodzenie - niż wskazany w ofercie.
 • Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku usług szkoleniowych możliwe jest dokonywanie oceny firm szkoleniowych poprzez porównanie posiadanego doświadczenia czy też doświadczenia osób, które ze strony wykonawcy będą prowadzić szkolenie.
 • Dopuszczalność zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 86 ust. 3 zobowiązuje zamawiającego do podania bezpośrednio przed otarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • Czy można powtórzyć czynność badania i oceny ofert?

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka *
  Zgodnie z bieżącym orzecznictwem KIO przed podjęciem przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu ofert należy wykorzystać wszelkie narzędzia umożliwiające ?naprawienie? błędów lub niedopatrzeń wykonawcy.