Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 86 ust. 3 zobowiązuje zamawiającego do podania bezpośrednio przed otarciem ofert kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podanie do publicznej wiadomości i ujawnienie kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia ma na celu zapobieżenie bezzasadnemu i arbitralnemu unieważnianiu postępowań o udzielenie zamówienia. Zamawiający, składając oświadczenie w sprawie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, zobowiązuje się przyjąć ofertę najkorzystniejszą pod warunkiem, że zaoferowana cena nie przekroczy podanej przez niego wysokości środków.

Użycie przez ustawodawcę odmiennych sformułowań - w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych "zamawiający może przeznaczyć" i w art. 86 ust. 3 tej ustawy "zamawiający zamierza przeznaczyć" - stwarza możliwość dokonywania zmian finansowych w okresie między datą otwarcia ofert, a datą rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Przepisy ustawy dopuszczają zatem możliwość bieżącego reagowania, również po otwarciu ofert, na zachodzące zmiany sytuacji finansowej jednostki przeprowadzającej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to tym bardziej uzasadnione, że pomiędzy otwarciem ofert, a wyborem oferty najkorzystniejszej może upłynąć nawet kilka miesięcy.

Nie ulega zatem wątpliwości, że kwota podana bezpośrednio przed otwarciem ofert może ulec zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w stosunku do pierwotnych, podanych bezpośrednio przed otwarciem ofert możliwości finansowych Zamawiającego.

W konsekwencji możliwe jest unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku pogorszenia się możliwości finansowych zamawiającego. Koniecznym jest jednak rzetelne uzasadnienie przez zamawiającego okoliczności wpływających na zmniejszenie jego możliwości finansowych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Siedlcach (wyrok z dnia 30 października 2005 r. sygn. akt: II Ca 484/04) unieważnienie postępowania na skutek zmniejszenia wysokości posiadanych środków jest dopuszczalne, wówczas gdy "uszczuplenie tych środków" wynika z okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego.