Partnerzy serwisu:
Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Prawo zamówień publicznych odsyła do Kodeksu cywilnego.

Pytanie

Czy usługi ochrony osób i mienia należy zakwalifikować do usług o charakterze powtarzającym się okresowo? Jak prawidłowo należy oszacować wartość szacunkową zamówienia na ww. usługi? Czy należy ją obliczyć zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1oraz art. 34 ust.3 pkt b) ustawy Pzp? Zamierzamy zawrzeć umowę z wykonawcą na 24 miesiące.

Odpowiedź

Jeżeli umowa ma być zawarta na 24 miesiące, to wartością zamówienia publicznego jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu wykonywania danego zamówienia.

Wyjaśnienie

Definicji usług czy dostaw powtarzających się okresowo nie wprowadzono do ustawy Pzp. Aby poprawnie zakwalifikować daną usługę do usług okresowych należy posiłkować się doktryną, orzecznictwem a także ujęciem cywilistycznym przedmiotowych pojęć. Odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego, zostało bezpośrednio wyrażone w art. 14 ustawy Pzp.

Co oznaczają świadczenia okresowe?

Z istoty świadczeń okresowych wynika, że mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy dane zamówienie powtarza się co pewien czas i nie może być spełnione przez jednorazowe zachowanie się wykonawcy. Dla zamówień tych nie istnieje nawet potencjalna alternatywa ich wykonania w sposób jednorazowy. Natomiast, gdy w odniesieniu do usługi istnieje możliwość jej wykonania jednorazowego nie będą one miały charakteru okresowego. Przedmiot zamówień o charakterze okresowym powtarza się w czasie i to stanowi o jego charakterze. Powtarzalność jest główną cecha zamówień okresowych. Pojedyncze świadczenie okresowe może posiadać samoistny charakter, jednakże jest tylko jednym z części stosunku zobowiązaniowego, którego zakres wyznacza czas jego trwania. Typowymi przykładami zamówień powtarzających się okresowo wskazywanymi w doktrynie są np. usługi konserwacji wind, wywóz odpadów komunalnych, dostawy żywności.

Zapamiętaj!

Przed zakwalifikowaniem danego zakupu do kategorii usług okresowych zawsze należy przeanalizować jego charakter. Musisz ustalić, czy jego cechą jest powtarzalność, czy też może być spełnione jednorazowo bez uszczerbku dla jego istotnych cech. Klasyfikacja zależy tu w głównej mierze od charakteru wykonywanych, potrzebnych zamawiającemu czynności.

Usługi ochrony, która trwać ma 24 miesiące nie sposób spełnić jednorazowym świadczeniem. W zależności od zapisów dotyczących zakresu ochrony, co do zasady, polegać będzie ona na istnieniu szeregu powtarzalnych czynności wykonawcy, a dopiero spełnienie wszystkich powtórzeń wypełni spełnienie zobowiązania po jego stronie. Usługa ochrony ma więc charakter usługi okresowej.

Poznaj podstawowe zasady szacowania wartości zamówienia

Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia jest czynnością poprzedzającą wszczęcie postępowania. Ma doniosłe znaczenie dla procedury. Ponadto dokonywane być powinno w oparciu o regulacje ustawy Pzp. Ustawodawca zdecydował o odmiennym sposobie szacowania wartości zamówienia, w przypadku gdy zakup dotyczy dostaw oraz usług powtarzających się okresowo.

Na podstawie art. 34 ustawy Pzp masz wybór odnośnie metody szacowania w odniesieniu do dostaw i usług powtarzających się okresowo. Zgodnie z przywołaną regulacją podstawą ustalenia wartości jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:

-udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo

- których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

Natomiast art. 34 ust. 3 ustawy Pzp wprowadza dodatkowe wytyczne odnośnie sposobu ustalania wartości szacunkowej dotyczące zamierzonego przez zamawiającego czasu trwania umowy.

Różne sposoby ustalania wartości zamówienia - wybór należy do Ciebie!

Przewidziano dwa sposoby ustalania wartości zamówienia. Wybór podanych w ustawie podstaw ustalania wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo leży po Twojej stronie. Jest jednak ograniczony przepisem art. 34 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym wybór ten nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Podstawa prawna: art. 14, art. 34 ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl