Partnerzy serwisu:
W przypadku usług szkoleniowych możliwe jest dokonywanie oceny firm szkoleniowych poprzez porównanie posiadanego doświadczenia czy też doświadczenia osób, które ze strony wykonawcy będą prowadzić szkolenie.

Usługi szkoleniowe zaliczone zostały do usług niepriorytetowych. W konsekwencji zamawiający dokonując wyboru firmy, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie może ustalić kryteria oceny ofert odnoszące się do właściwości wykonawcy. Możliwe jest zatem dokonywanie oceny firm szkoleniowych poprzez porównanie np. posiadanego doświadczenia czy też doświadczenia osób, które ze strony wykonawcy będą prowadzić szkolenie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Usługi niepriorytetowe zostały sklasyfikowane w wydanym na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r.Nr 12 poz. 68). W załączniku nr 2 do wyżej wskazanego rozporządzenia w pkt. 24 wymienione zostały usługi edukacyjne i szkoleniowe (CPV od 80100000-5 do 80660000-8 z wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1).

Zaliczenie usług szkoleniowych do usług niepriorytetowych umożliwia zamawiającemu skorzystanie z uproszczonej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającej na wyłączeniu obowiązku stosowania przepisów określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczególnie istotne wydaje się wyłączenie zakazu ustalania kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy. Uwzględniając wskazane wyłączenie możliwe jest ustalenie przykładowo kryteriów uwzględniających:

1. zakres i jakość oferowanych programów szkoleniowych, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych;

2. kwalifikacje kadry dydaktycznej;

3. dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;

4. nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia;

5. posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług;

6. sposób sprawdzenia efektów szkolenia;

7. rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji;

Wagi kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy mogą mieć znaczenie wyższe niż kryterium ceny realizacji zamówienia. Jednak należy pamiętać, że kryterium ceny realizacji zamówienia musi być zawsze zastosowane.