Partnerzy serwisu:
W związku z powyższym nie można wykluczyć wykonawcy, który nie dołączył takich dokumentów jak CV, referencji wykładowców, gdyż ich żądanie nie wynika z przepisów prawa.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową zamawiający wymaga dokumentów wykładowców, tj. CV i referencji. Czy gdyby oferta nie zawierała podanych dokumentów, to zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę, wezwać go do uzupełnienia kadry dydaktycznej, czy też wezwać do uzupełnienia samych dokumentów?

Odpowiedź

Zamawiający nie może żądać CV i referencji potwierdzających umiejętności wykładowców, a tym samym nie może wezwać do ich uzupełnienia, ani wykluczyć wykonawcy z powodu ich niedostarczenia.

Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, stawia warunki udziału w postępowaniu. Wymienia je art. 22 ustawy Pzp. Są to:

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacja ekonomicznej i finansowej.

Zasadą jest, że zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. Natomiast, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Tylko dokumenty z rozporządzenia

Żądając dokumentów, zamawiający jest ograniczony wykazem dokumentów określonym w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z nim na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający może żądać dokumentów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia, czyli:

- wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli i jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Zamawiający nie może żądać w tym zakresie innych dokumentów, ani zmieniać zakresu merytorycznego rozporządzenia. W związku z tym, żądając "wykazu osób", można żądać by zawierał on informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Można również żądać oświadczenia, z którego będzie wynikało że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Nie ma natomiast podstaw do rozszerzenia tego żądania o CV czy referencje tych osób!

Za brak CV nie można wykluczyć

W związku z powyższym nie można również wykluczyć wykonawcy, który nie dołączył takich dokumentów jak CV, referencje wykładowców, gdyż ich żądanie nie wynika z przepisów prawa. Podobny wniosek wysnuł Zespół Arbitrów w wyroku z 1 marca 2006 r. (sygn. akt UZP/ZO/0 - 544/06) w ówczesnym stanie prawnym, formując zasadę, która ma nadal zastosowanie. Zespół Arbitrów postanowił: "(...)Zamawiający może wyłącznie żądać dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (...). W związku z powyższym Zamawiający nie może wywodzić negatywnych skutków wobec wykonawców, opierając się na nieuprawnionych żądaniach ".

Do uzupełnienia CV nie można wezwać

Także obligatoryjne wzywanie do uzupełnienia dokumentów nie będzie miało zastosowania, gdyż dotyczy ono tylko oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, czyli de facto dokumentów określonym w przywołanym na wstępie rozporządzeniu.

W informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2010 na stronie 19 czytamy: "(...) Na marginesie należy zauważyć, że w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp jest mowa o "oświadczeniach lub dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania", jakich może żądać zamawiający od wykonawców. Kategoria ta została doprecyzowana w wydanym na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1817). Tym samym przyjąć należy, że obowiązek wzywania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich oświadczeń lub dokumentów, które zostały wymienione w ww. rozporządzeniu.(...)"

Analogiczne wnioski wynikają z opinii Urzędu Zamówień Publicznych z 17 stycznia 2011 r. pt. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: "(...) Zakres dokumentów, jakich zamawiający może żądać określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów. Katalog dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu jest zamknięty, tj. nie można w celu weryfikacji zdolności podmiotowej żądać dokumentów innych niż wskazane rozporządzeniem. Powyższa zasada nie ma zastosowania do sytuacji, w której wykonawca zobowiązany jest udowodnić dysponowanie zasobami podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b ustawy) oraz zamówień sektorowych, w stosunku do których ustawodawca dopuścił możliwość żądania również innych dokumentów niż określone rozporządzeniem (art. 138c ust. 1 pkt 2)".

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1-3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.),

§ 1 ust. 1 pkt. 6 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.

www.portalzp.pl