Partnerzy serwisu:
To, czy dane elementy zamówienia należy oszacować łącznie czy odrębnie zależy od tego czy zachodzi między nimi tożsamość przedmiotowa, podmiotowa i czasowa. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony - mamy do czynienia z zamówieniami odrębnymi.

Pytanie

Uprzejmie proszę o opinię prawną dotyczącą konieczności stosowania procedur zamówień publicznych przez starostwo powiatowe w przypadku zatrudniania kadry pedagogicznej dla zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne o nastepujacej tematyce:

- "Komputer w księgowości" dla 60 uczniów klas IV Technikum Ekonomicznego;

- "Przedsiębiorczość z doradztwem edukacyjno-zawodowym" dla 90 uczniów szkół wymienionych w punkcie 1 bez względu na profil kształcenia (w tym indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym);

- "Interaktywna matematyka" dla 130 uczniów klas III i IV techników w czterech Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych;

- "Programowanie obrabiarek CNC" dla 10 uczniów kształcących się w zawodach dotyczących mechaniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych;

- "Tworzenie stron internetowych i komputerowa obróbka grafiki" dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk;

- "Recepcja bez tajemnic" dla 18 uczniów kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Zespole Szkół Specjalnych;

- "Ślusarz zawodowiec" dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz w Zespole Szkół Specjalnych.

Do realizacji poszczególnych zajęć niezbędni są nauczyciele posiadający uprawnienia do nauczania poszczególnych przedmiotów. Proszę o informację, czy realizację zajęć pozalekcyjnych należy traktować jako jedno zamówienie i oszacować łącznie, czy też należy zajęcia pogrupować wg tematyki i oszacować odrębnie.

Odpowiedź

To, czy dane elementy zamówienia należy oszacować łącznie czy odrębnie zależy od tego czy zachodzi między nimi tożsamość przedmiotowa, podmiotowa i czasowa. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony - mamy do czynienia z zamówieniami odrębnymi.

Zamawiający, stosując procedury ustawowe powinien w pierwszej kolejności kierować się regulacjami zawartymi w samej ustawie Pzp. Prawidłowe dokonanie szacunków wszelkich zakupów powinno być dokonane z zastosowaniem art. 32-35 ustawy Pzp. Sama ustawa Pzp nie wprowadza szczegółowych regulacji dotyczących zasad łączenia lub niełączenia zamówień tego samego rodzaju. Najistotniejszym z punktu widzenia prawidłowości dokonywania zakupów jest zakaz wynikający z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z nim zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Są 3 tożsamości - jest jedno zamówienie

Pomocne dla zamawiających w tym zakresie są opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych.

Z opinii z 17 maja 2010 r. pt. "Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej" wynika zasada zachowania trzech tożsamości niezbędnych dla stwierdzenia, że dane zamówienia powinny być traktowane łącznie. W opinii wskazano, że: "z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie tożsamego przedmiotowo zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE) (...)".

Jak określić poszczególne tożsamości?

W okolicznościach wskazanych w pytaniu najbardziej problematyczne jest stwierdzenie, czy zachodzi tożsamość przedmiotowa i podmiotowa wykonawcy. Jeśli chodzi o tożsamość podmiotową, zamawiający musi wskazać, czy istnieje krąg wykonawców potencjalnie zainteresowany wykonaniem zamówień i czy ten krąg jest w stanie wykonać, choćby tylko potencjalnie, wszystkie zamówienia łącznie.

Natomiast przy ustaleniu tożsamości przedmiotowej pomocna może okazać się opinia Urzędu Zamówień Publicznych z 28 stycznia 2011 r., pt. "Udzielanie zamówień publicznych na usługi szkoleniowe". W konkluzji tej opinii wskazano, że: "w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówień na szkolenia, powinien starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę. Szkolenia obejmujące taką samą lub podobną tematykę, prowadzone dla określonej grupy odbiorców, jeżeli mogą być zrealizowane przez jednego wykonawcę, należy traktować jako jedno zamówienie, którego wartość powinna zostać oszacowana łącznie, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp".

Kiedy zamówienia odrębne?

Z kolei jako zamówienia odrębne powinny być traktowane zamówienia, które:

- mają różne przeznaczenie lub

- nie zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę lub

- pomiędzy nabywanymi usługami nie można wykazać istnienia związku funkcjonalnego lub czasowego.

Zamawiający musi więc samodzielnie, biorąc pod uwagę powyższe wskazania, dokonać analizy zarówno rynku, w celu zdefiniowania kręgu wykonawców, jak i tematyki zajęć, w celu stwierdzenia bądź wykluczenia ich tożsamości rodzajowej.

Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym

www.portalzp.pl

 • Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku usług szkoleniowych możliwe jest dokonywanie oceny firm szkoleniowych poprzez porównanie posiadanego doświadczenia czy też doświadczenia osób, które ze strony wykonawcy będą prowadzić szkolenie.
 • Czy przed otwarciem ofert można ujawnić, ile ofert już wpłynęło?

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka *
  Przepisy ustawy Pzp nie regulują kwestii związanych z możliwością bądź brakiem możliwości poinformowania wykonawców o liczbie dotychczas złożonych ofert.