Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywać precyzyjnych zapisów dotyczących sposobu obliczenia ceny oferty.

Pytanie

Zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawy wymagał dołączenia do oferty jedynie formularza asortymentowego zawierającego rodzaj oferowanego asortymentu, jego ilość oraz ogólną wartość brutto. Wykonawcy dołączyli również przygotowane przez siebie formularze zawierające ceny jednostkowe netto i brutto, stawki VAT oraz wartości netto i brutto, przy czym jeden z wykonawców obliczył wartość brutto jako iloczyn wartości netto i VAT, a drugi jako sumowanie poszczególnych cen jednostkowych brutto (ilość asortymentu pomnożona przez cenę jednostkową brutto). Pomimo zastosowania przez obu wykonawców tych samych cen jednostkowych (3,12 zł) i tych samych stawek VAT (8%), zaoferowania identycznej liczby (8000 szt.) wartości brutto różnią się o 3,20 zł z uwagi na zastosowanie przez każdego z wykonawców innego sposobu liczenia. Wykonawca X obliczył wartość brutto poprzez iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto (8000 x 3,37 = 26 960,00). Wykonawca Y wartość brutto jako iloczyn wartości netto i VAT {(8000 x 3,12 ) x 1,08 = 26 956,80). Czy zamawiający powinien brać pod uwagę dodatkowe formularze, których nie wymagał, czy tylko zaoferowane ceny brutto, nie zwracając uwagi na sposób obliczenia wartości brutto? Jak ocenić oferty, które przy zastosowaniu jednej metody obliczenia wartości brutto byłyby identyczne - a w zawiązku z czym czy należałoby zrobić dogrywkę?

Odpowiedź

W tej sytuacji zobowiązany jesteś wezwać wykonawców, którzy złożyli wymienione w pytaniu oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Opisana przez Ciebie sytuacja jest faktycznie nietypowa, jednakże wymaga przyjęcia obiektywnego i niebudzącego wątpliwości sposobu rozwiązania, nienaruszającego zasad uczciwej konkurencji i zapewniającego równe traktowanie wykonawców. Z jednej strony ceny jednostkowe zaoferowane przez wykonawców wynikają z niewymaganych przez Ciebie formularzy, dobrowolnie dołączonych przez nich do ofert. Z drugiej jednak strony dysponujesz wiedzą na temat oferowanych identycznych cen jednostkowych, wynikającą z oświadczeń tych wykonawców i powinieneś tę wiedzę wykorzystać.

Wyznacz termin na złożenie ofert dodatkowych

Nie ulega natomiast wątpliwości, że zaoferowane przez wykonawców ceny wykonania zamówienia są takie same, bez względu na to, który sposób obliczenia uznamy za prawidłowy - zakładam bowiem, że w kwestii sposobu obliczenia ceny nie zawarłeś w specyfikacji istotnych warunków zamówienia żadnych konkretnych wskazówek. Zaistniała więc sytuacja, w której w postępowaniu, gdzie jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie możesz dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wobec powyższego zobowiązany jesteś wezwać wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. W wezwaniu wyznacz termin na złożenie ofert dodatkowych i zaznacz, że wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

Dbaj o precyzyjne zapisy w siwz

W przyszłości pamiętaj jednak, aby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywać precyzyjnych zapisów dotyczących sposobu obliczenia ceny oferty. Zapisy te są niejednokrotnie ignorowane przez zamawiających, natomiast Twój przypadek wskazuje na ich dużą wagę w prowadzonym postępowaniu.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 12, art. 91 ust. 5 i 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w tematyce zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl