Partnerzy serwisu:
W niektórych przypadkach, gdy niemożliwe jest wybranie najkorzystniejszej oferty zamawiający zmuszony jest unieważnić postępowanie przetargowe.

Pytanie

W przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu, w którym kryterium oceny ofert była nie tylko cena, lecz także jakość, złożono dwie oferty z taką samą ceną i z identycznym sprzętem. W związku z tym obie oferty uzyskały taką samą ocenę. Nie jest zatem możliwe wybranie oferty na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp. Jakie zatem powinno być dalsze postępowanie zamawiającego?

Odpowiedź

W ustawie Pzp brak jest przepisów regulujących postępowanie zamawiającego, w sytuacji gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert i jednocześnie oferty te zawierają takie same ceny.

W opisanej sytuacji nie można zastosować wprost ani art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, ani art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia. Wydaje się jednak, że jedynym dopuszczalnym postępowaniem zamawiającego w tej sytuacji jest mimo wszystko unieważnienie postępowania. Brak jest bowiem możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej i zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym zamawiający powinien unieważnić prowadzone postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp z powodu obarczenia postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 91 ust. 4 i ust. 5, art. 93 pkt 5 i pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.

Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia, a nie oficjalne stanowisko UZP.

www.portalzp.pl

 • Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

  Przetargi krok po kroku
  Anna Kuszel-Kowalczyk
  Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Jednym ze sposobów wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego jest świadczenie usług brokerskich.
 • Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Termin związania ofertą można przedłużyć o nie więcej niż 60 dni, a zamawiający może wystąpić z taką prośbą tylko raz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska *
  W przypadku gdy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę.
 • Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie, jeśli błędnie przeprowadzono ocenę ofert?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc - Ląd *
  Postępowanie podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.