Partnerzy serwisu:
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Jednym ze sposobów wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego jest świadczenie usług brokerskich.

Pytanie

Czy na usługi brokerskie powinniśmy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Odpowiedź

Co do zasady nie musisz przeprowadzać procedury przetargowej. Chyba, że to Ty będziesz wypłacał wynagrodzenie lub jego cześć brokerowi.

Wyjaśnienie

Jednym ze sposobów wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego jest świadczenie usług brokerskich. Zgodnie ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym czynnościami brokerskimi są czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na:

- zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,

- wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz

- uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również

- organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich (działalność brokerska).

Powyższa ustawa wskazuje również, iż pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Czym jest umowa o zamówienie publiczne?

Analizując przedmiotową kwestię na gruncie prawa zamówień publicznych wskazać należy, iż zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym, za zamówienie publiczne można uznać tylko i wyłącznie odpłatne umowy o charakterze cywilnoprawnym. Należy również zauważyć, iż odpłatność oznacza uzyskanie przez strony umowy korzyści majątkowych nie musi mieć formy pieniężnej.

Kto płaci wykonawcy?

Na świadczenie usług brokerskich należy przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tylko wtedy, gdy wynagrodzenie lub jego cześć brokerowi będzie wypłacał zamawiający. Z ukształtowanej praktyki jednak wynika, iż zwyczajowo to nie zamawiający wypłaca wynagrodzenie brokerowi (nie pobiera on wynagrodzenia za zastępstwo ubezpieczeniowe), a zakład ubezpieczeniowy, z którym zamawiający zawiera umowę ubezpieczenia. Wypłata wynagrodzenia brokerowi następuje w oparciu o postanowienia odrębnej umowy, która określa zasady wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.

Przesłanki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W doktrynie ukształtował się pogląd, iż nie można traktować opłacania brokera przez zakład ubezpieczeń jako świadczenia zamawiającego realizowanego przez osobę trzecią, z uwagi, iż umowa brokerska takiego świadczenia nie przewiduje. W związku z czym, podmiot zobowiązany do stosowania prawa zamówień publicznych, zawiera nieodpłatną umowę o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nie stosując procedur ustawy i nie jest zobowiązany do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór podmiotu świadczącego usługi brokera ubezpieczeniowego. Broker ubezpieczeniowy może świadczyć swe usługi jako pełnomocnik zamawiającego i w jego imieniu przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług ubezpieczenia lub w przypadku, gdy zamawiający sam przeprowadza postępowanie występować jako biegły.

Podstawa prawna: ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154 ze zm.)

* Autorka w latach 2003-2005 była prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych.

www.portalzp.pl