Partnerzy serwisu:
Zamówienie w trybie zapytania o cenę może być udzielone jedynie dla postępowań o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne i przedmiotem zamówienia mogą być jedynie dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

Pytanie

Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy tryb ustawy?

Odpowiedź

Ze względu na specjalistyczny charakter usług nie powinieneś dokonywać wyboru wykonawcy na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w trybie zapytania o cenę.

Kiedy zapytanie o cenę?

Zamówienie w trybie zapytania o cenę może być udzielone jedynie dla postępowań o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (art. 70). Ponadto przedmiotem zamówienia mogą być tu jedynie dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Wykluczone jest więc zastosowanie tego trybu w stosunku do robót budowlanych. Ustawa nie precyzuje definicji pojęcia "powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych". Jednak zgodnie z piśmiennictwem należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia popularny, ogólny, masowy lub seryjny, a także dokładnie określony, znormalizowany, odpowiadający przeciętnym wymaganiom.

Nadzór inwestorski nie jest usługą powszechną i popularną

Usług wymagających szczególnych kwalifikacji, nietypowych, o dużym stopniu złożoności nie można zaliczyć do usług powszechnie dostępnych. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych wymaga szczególnych kwalifikacji i nie można zaliczyć tej usługi do masowej czy popularnej.

Przede wszystkim niezbędne jest tu posiadanie stosownych uprawnień wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane. Ponadto usługa ta nie jest wystandaryzowana. Jakkolwiek inspektorów nadzoru obowiązują ściśle określone przepisy, których należy przestrzegać, i zgodnie z którymi należy prowadzić nadzór, tak sam proces budowy jest różny w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji (remont, budowa, przebudowa) czy rodzaju inwestycji (liniowa, kubaturowa itp.).

Przedmiot zamówienia musi mieć natomiast charakter standardowy, typowy, a nie specyficzny, wymagający indywidualnego podejścia. Taki standardowy charakter mają np. gotowe wyroby katalogowe o małym stopniu złożoności, np. materiały biurowe. Na rynku usług mogą to być np. proste usługi poligraficzne (druk).

Jakie są konsekwencje złego wyboru trybu?

To na Tobie jako zamawiającym spoczywa obowiązek przeprowadzenia dowodu, że właściwie skorzystałeś z przesłanki wyboru trybu niekonkurencyjnego, do którego zalicza się również tryb zapytania o cenę. Pamiętaj, że naruszenie przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę, umowa zawarta w wyniku takiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogłaby zostać unieważniona na wniosek Prezesa UZP.

Podstawa prawna: art. 70, art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759); art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl