Partnerzy serwisu:
Zamawiający zobowiązany jest stosować się do zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Pytanie

W zamówieniu na świadczenie usług elektrycznych wykonawca miał wykazać, że w ciągu roku wykonał usługę o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości przekraczającej 15 000 zł brutto. Do wykazu usług zgodnie z ustawą Pzp miały być dołączone referencje. Jeden z wykonawców startujący w przetargu świadczy tę usługę w naszej firmie, przedstawił ją w wykazie usług, lecz nie dołączył referencji. Z racji tego, że wiemy, iż usługa jest wykonywana i spełnia on ten warunek, to czy w związku z tym powinniśmy wezwać go do uzupełnienia referencji de facto wystawionych przez nas?

Odpowiedź

Zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawcy do uzupełnienia, w myśl art. 26 pkt 3 ustawy Pzp, wykazu złożonego wraz z ofertą o dokument potwierdzający należyte wykonywanie usługi, która została w nim ujęta. Zamawiający - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy - może wyznaczyć wymóg przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wymóg z siwz dotyczy wszystkich oferentów - bez wyjątków

Wymóg taki został określony w siwz przez zamawiającego. Należy pamiętać, iż stawiane wymogi dotyczyć będą wszystkich uczestników postępowania. Mimo tego, że zamawiający posiada wiedzę na temat wykonywanej usługi, konieczne jest potwierdzenie tego faktu poprzez umieszczenie tej usługi w wykazie i dołączenie dokumentów potwierdzających należyte jej wykonywanie.

Takie same wymagania dla wszystkich

W myśl bowiem art. 7 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W praktyce oznacza to, że zamawiający musi stawiać takie same wymagania wszystkim uczestnikom postępowania i dokonać oceny złożonych ofert z zachowaniem powyższych zasad. Odstąpienie od wezwania do uzupełnienia oferty wykonawcy na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy Pzp, który nie potwierdził odpowiednim dokumentem usługi wykonywanej, wskazanej w wykazie będzie naruszeniem przez zamawiającego zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji.

Musisz mieć wszystko na papierze

Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 9 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Tak więc bez znaczenia jest fakt, że zamawiający posiada wiedzę w zakresie wykonywanej usługi, musi to bowiem zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem. Tym samym istotne będzie spełnienie wymogu art. 26 pkt 3 ustawy Pzp, a mianowicie złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Podstawa prawna : art. 7, art. 9, art. 26, art. 27 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

www.portalzp.pl