Partnerzy serwisu:
Kierownik zamawiającego może powierzyć w formie pisemnego pełnomocnictwa wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie zatrudnianym pracownikom.

Natomiast do składu komisji przetargowej (w tym na funkcję przewodniczącego) może zostać powołana osoba nie będąca pracownikiem zamawiającego.

Jeżeli wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość progów unijnych (określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) kierownik zamawiającego zobowiązany jest powołać komisję przetargową.

Kompetencje komisji przetargowej wynikają z art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli kierownik zamawiającego powierzy komisji przetargowej przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wówczas osoby wstępujące w imieniu zamawiającego powinny, na etapie przygotowania postępowania, opracować w szczególności:

- propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

- projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,

- ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności :

- udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- prowadzi negocjacje z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

- dokonuje otwarcia ofert,

- ocenia spełnianie warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz wnioskuje do kierownika jednostki o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych ustawą,

- wnioskuje do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,

- ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,

- przygotowuje projekt odpowiedzi na odwołanie.

Tak szeroki zakres czynności nadany do wykonania komisji przetargowej sprawia, że to właśnie jej członkowie przeprowadzają całe postępowanie. Pomimo przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez komisję przetargową, organizatorem całego postępowania, jak również osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie postępowania, jest kierownik jednostki zamawiającego, który zatwierdza większość czynności prowadzonych przez komisję.