Partnerzy serwisu:
W zależności od statusu prawnego wspólników spółki oraz jej potencjału osobowego zależeć będzie katalog dokumentów, jakie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa spółka bądź jej wspólnicy.

Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 pzp, i to w tym kontekście należy oceniać, na kogo mają opiewać przedstawiane dokumenty przez spółkę cywilną.

W zależności od statusu prawnego wspólników spółki oraz jej potencjału osobowego (np. poprzez zatrudnionych pracowników) zależeć będzie katalog dokumentów, jakie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa spółka bądź jej wspólnicy.

Wskazać należy, że ogólnie obowiązujące przepisy prawa, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, przewidują nadanie wspólnego numeru podatnika VAT UE i numeru identyfikacyjnego REGON, a w pozostałym zakresie wspólnicy spółki cywilnej wobec organów państwowych występują samodzielnie, to jest w zakresie rozliczania z podatku dochodowego oraz obowiązku ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem sytuacji gdy spółka cywilna zatrudnia pracowników.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09 grudnia 2010 r. sygn. akt: KIO 2556/10 skład orzekający stwierdził, iż spółka cywilna posiada podmiotowość podatkowo- prawną, ale wyraźnie przyznaną wyłącznie dla potrzeb stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W konsekwencji konieczność złożenia przez wspólników spółki cywilnej zaświadczenia dotyczącego indywidualnie każdego z nich oraz spółki cywilnej uznać należy za wymóg uzasadniony a wręcz konieczny. Tylko z tak złożonych zaświadczeń wynikać może w sposób nie budzący wątpliwości stan realizacji zobowiązań prawno-podatkowych, w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza w przytoczonym wyroku oparła się na orzeczeniu wydanym przez NSA z dnia 28 września 2005 r. sygn. akt: I FSK 412/02, w którym wskazano, że "na gruncie podatku od towarów i usług podmiotowość prawno- podatkową przyznaje się spółce osobowej jako organizacji wspólników, a nie samym wspólnikom, tym samym wszelkie obowiązki i uprawnienia podatników wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym odnoszą się do tych spółek, a nie bezpośrednio do ich wspólników.

Natomiast obowiązek przedstawienia zaświadczeń o braku zaległości w opłacaniu podatku dochodowego oprzeć można między innymi na wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 2001 r. sygn. akt: III SA 429/00 w którym stwierdzono, że "Obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ciąży na wspólnikach spółki cywilnej, a nie na spółce. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie można dokonywać domniemania, że jakiś podmiot, niepodlegający z mocy ustawy podatkowej obowiązkowi podatkowemu, jest podatnikiem od osiąganego przez siebie dochodu".

Podobnie w wyroku NSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2007 r., sygn. akt I OSK 1087/06, stwierdzono, iż "Spółka cywilna utworzona i działająca na podstawie przepisów art.. 860 - 875 k.c., () w myśl, art. 5 ust 1 ustawy z 1993 r o VAT jest podatnikiem podatku od towarów i usług (zatem podmiotem zobowiązanym do opłacenia podatku VAT jest sama spółka cywilna, a nie zaś poszczególni jej wspólnicy jako osoby fizyczne). Faktura VAT jest więc dowodem wykonania przez spółkę (a nie oddzielnie przez każdego ze wspólników spółki) konkretnej usługi, konkretnego dnia, na rzecz konkretnego podmiotu".

Wskazać należy jednak na możliwość odmiennego podejścia do obowiązku przedstawienia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych.

W wyroku z dnia 29 stycznia 2010 r. sygn. akt: KIO/UZP 1789/09, Izba uznała iż wystarczającym dla potwierdzenia niezalegania z podatkami wykonawcy, jest zaświadczenie załączone do oferty - tj. zaświadczenie wystawione tylko na spółkę cywilną. Prezentowany w wyroku z 29 stycznia 2010 r. pogląd jest jednak odosobniony.